Basic Math

Basic Math
5836 Basic Math: Numbers, Properties and Exponents 20 24 4,900 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
1.สมบัติจำนวนนับ
2.หรม.ครน. + ประยุกต์ (H.C.F and L.C.F)
3.ระบบจำนวนเต็ม +ประยุกต์ (Integer)
4.ทศนิยมเศษส่วน+ประยุกต์ (Decimals and fractions)
7.จำนวนและตัวเลข เลขโรมัน เลขฐาน (Numbers and numerals)
6.การประมาณค่า (Estimation)
5.เลขยกกำลัง (Exponents)
-สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์
-สมบัติเลขยกกำลัง
-การประยุกต์เลขยกกำลัง

5837 Basic Math: Radio and Percentage 9 11 2,500 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
1. อัตราส่วน (Ratio)
2. ร้อยละ (Percentage)

5838 Basic Math: Polynomial & Quadratic Equations 23 28 4,900 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
1.พหุนาม (Monomials)
2.พหุนามและเศษส่วนพหุนาม (Polynomials)
3.เศษส่วนพหุนาม (Rational Expressions)
4.การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
5.การแยกตัวประกอบพหุนาม
6.สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
7.สมการกำลังสอง
8.ระบบสมการกำลังสอง
9.อสมการกำลังสอง

5839 Basic Math: Root, Variation and Absolute Values 15 18 3,500 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
2.กรณฑ์ที่สอง
3.การแปรผัน
4.ค่าสมบูรณ์ - นิยาม,สมการ

5840 Basic Math: Geometric Properties of Circle 16 19.30 4,500 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนเรื่องวงกลม

5841 Basic Math: Parabola 9 11 2,900 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนเรื่องพาราโบร่า

5849 Basic Math: Linear Equations & Graphs 19.30 21 4,500 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
1.คู่อันดับและกราฟ
2.สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว-การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3.กราฟเส้นตรง
4.สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
5.อสมการ

5850 Basic Math: Constructions 13 16 3,400 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
1.พื้นฐานเรขาคณิต
2.การแปลงทางเรขาคณิต
3.การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

5851 Basic Math: Pythagorean Theorem, Congruence and Similarity 15 18 3,900 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
1.ทฤษฎีบทพิธากอรัส
2.เส้นขนาน
3.ความเท่ากัน
4.ความคล้าย

5852 Basic Math: Area and Volume 15 18 3,900 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
1.การวัด
2.พื้นที่
3.พื้นที่ผิว

5853 Basic Math: Statistics and Probability 15 18 3,900 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
1.สถิติและการนำเสนอข้อมูล
2.ค่ากลางของข้อมูล
3.ความน่าจะเป็น

5854 Basic Math: Trigonometry 12.30 15 3,300 พี่ภัทร์

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน ดังนี้
1.ตรีโกณมิติ
2.เอกลักษณ์และการประยุกต์ตรีโกณมิติ

ROAD FOR SUCCESS

เลือกเรียนได้ในแบบของคุณ

S.E.L.F COURSES

ออกแบบเวลาเรียนด้วยตัวเอง

EXPLORE NOW

LIVE COURSES

เรียนสดกับครูที่ชอบ

EXPLORE NOW

ONE ON ONE COURSES

เรียนแบบส่วนตัว หรือกลุ่มเล็ก

EXPLORE NOW

@HOME COURSES

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

EXPLORE NOW