Portfolio

คอร์ส Portfolio สำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าแพทย์ TCAS รอบ 1

 • Live Class

  Live Class

  คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
  เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  IGCL0119-231
  Research for Medical
  SAT, SUN 14 Jan - 12 Feb 09:00-12:00
  (หยุด 21 - 22 Jan)
  8
  14,440
  P'Mike ,P'Kung
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
  เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ภายในคอร์สน้องจะได้รู้จักรูปแบบของงานวิจัยต่างๆ มีที่ปรึกษาคอยช่วย Support ตลอดคอร์สเรียน
  น้องสามารถจับกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ไม่เกิน 3 คน ที่มีความสนใจคล้ายกัน มาร่วมกันทำงานวิจัย ประเภท Survey จนได้รับงานวิจัยแบบกลุ่ม 1 ชิ้น

  เงื่อนไขการสมัครคอร์ส
  1.ต้องเป็นน้อง ม.4-ม.5 ที่เป็นเด็ก ignite เท่านั้น
  2.น้องจับกลุ่มมาเองไม่เกิน 3 คน (รับจำกัด 6 กลุ่ม)
  3.แนะนำว่ากลุ่มเดียวกันควรจะยื่นคนละคณะ / Track กัน
  4.น้องที่ไม่มีกลุ่มมาเอง สามารถสมัครได้ แต่ต้องยอมรับเงื่อนไขและยินยอมให้พี่จับกลุ่มให้

  IGCL0119-232
  Research for Medical
  SAT, SUN 04 Jun - 08 Jul 09:00-12:00
  (หยุด 17 -18 Jun)
  8
  14,440
  P'Mike ,P'Kung
  รายละเอียดคอร์ส

  คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
  เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  ภายในคอร์สน้องจะได้รู้จักรูปแบบของงานวิจัยต่างๆ มีที่ปรึกษาคอยช่วย Support ตลอดคอร์สเรียน
  น้องสามารถจับกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ไม่เกิน 3 คน ที่มีความสนใจคล้ายกัน มาร่วมกันทำงานวิจัย ประเภท Survey จนได้รับงานวิจัยแบบกลุ่ม 1 ชิ้น

  เงื่อนไขการสมัครคอร์ส
  1.ต้องเป็นน้อง ม.4-ม.5 ที่เป็นเด็ก ignite เท่านั้น
  2.น้องจับกลุ่มมาเองไม่เกิน 3 คน (รับจำกัด 6 กลุ่ม)
  3.แนะนำว่ากลุ่มเดียวกันควรจะยื่นคนละคณะ / Track กัน
  4.น้องที่ไม่มีกลุ่มมาเอง สามารถสมัครได้ แต่ต้องยอมรับเงื่อนไขและยินยอมให้พี่จับกลุ่มให้

  • Research for Medical
   ราคา
   14,440
   รหัส
   IGCL0119-231
   ครั้ง
   8
   ผู้สอน
   P'Mike ,P'Kung
   วันและเวลา
   SAT, SUN 14 Jan - 12 Feb 09:00-12:00
   (หยุด 21 - 22 Jan)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
   เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   ภายในคอร์สน้องจะได้รู้จักรูปแบบของงานวิจัยต่างๆ มีที่ปรึกษาคอยช่วย Support ตลอดคอร์สเรียน
   น้องสามารถจับกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ไม่เกิน 3 คน ที่มีความสนใจคล้ายกัน มาร่วมกันทำงานวิจัย ประเภท Survey จนได้รับงานวิจัยแบบกลุ่ม 1 ชิ้น

   เงื่อนไขการสมัครคอร์ส
   1.ต้องเป็นน้อง ม.4-ม.5 ที่เป็นเด็ก ignite เท่านั้น
   2.น้องจับกลุ่มมาเองไม่เกิน 3 คน (รับจำกัด 6 กลุ่ม)
   3.แนะนำว่ากลุ่มเดียวกันควรจะยื่นคนละคณะ / Track กัน
   4.น้องที่ไม่มีกลุ่มมาเอง สามารถสมัครได้ แต่ต้องยอมรับเงื่อนไขและยินยอมให้พี่จับกลุ่มให้

  • Research for Medical
   ราคา
   14,440
   รหัส
   IGCL0119-232
   ครั้ง
   8
   ผู้สอน
   P'Mike ,P'Kung
   วันและเวลา
   SAT, SUN 04 Jun - 08 Jul 09:00-12:00
   (หยุด 17 -18 Jun)
   รายละเอียดคอร์ส

   คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
   เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   ภายในคอร์สน้องจะได้รู้จักรูปแบบของงานวิจัยต่างๆ มีที่ปรึกษาคอยช่วย Support ตลอดคอร์สเรียน
   น้องสามารถจับกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ไม่เกิน 3 คน ที่มีความสนใจคล้ายกัน มาร่วมกันทำงานวิจัย ประเภท Survey จนได้รับงานวิจัยแบบกลุ่ม 1 ชิ้น

   เงื่อนไขการสมัครคอร์ส
   1.ต้องเป็นน้อง ม.4-ม.5 ที่เป็นเด็ก ignite เท่านั้น
   2.น้องจับกลุ่มมาเองไม่เกิน 3 คน (รับจำกัด 6 กลุ่ม)
   3.แนะนำว่ากลุ่มเดียวกันควรจะยื่นคนละคณะ / Track กัน
   4.น้องที่ไม่มีกลุ่มมาเอง สามารถสมัครได้ แต่ต้องยอมรับเงื่อนไขและยินยอมให้พี่จับกลุ่มให้