Portfolio

คอร์ส Portfolio สำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าแพทย์ TCAS รอบ 1

 • Live Class

  Live Class

  คอร์สสำหรับน้องที่ต้องการฝึกทำงานวิจัยสำหรับยื่นเข้าคณะแพทย์ TCAS รอบ 1
  เพื่อใช้เป็นผลงานประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รหัส
  ชื่อคอร์ส
  วันและเวลา
  ครั้ง
  ราคา
  ผู้สอน
  IGCL0119-242
  Research for Medical (รอบ2) 2024
  31 Mar - 11 May SAT, SUN 14:00 - 17:00
  (หยุด 13-14 Apr, 04-05 May)
  8
  17,500
  P'Goong & P'Mike
  รายละเอียดคอร์ส

  ภายในคอร์สเรียนน้องจะได้เรียนรู้รูปแบบและกระบวนการทำวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองในงานวิจัยแบบ Survey Research (Quantitative Research) โดยมีทีมครูเป็น Supervisor ในการให้คำแนะนำตลอดการศึกษา

  ข้อควรทราบก่อนการเรียน
  1. การเรียนจะเป็นรูปแบบ Onsite เท่านั้น!!
  2.น้อง ๆ สามารถจับกลุ่มร่วมกัน 3 คนหรือจับกลุ่มกับเพื่อนในคลาสเพื่อร่วมกันทำงานวิจัย
  3.บทบาทครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำในการทำงานวิจัยเท่านั้น โดยน้อง ๆ จะได้ปฏิบัติด้วยตนเองทั้งหมด
  4.ผลงานวิจัยที่ได้ ทางสถาบันไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของการตีพิมพ์หรือการนำเสนอผลงาน หากน้องต้องการตีพิมพ์งานวิจัยจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ทางสถาบันสามารถให้คำแนะนำขั้นตอนในการตีพิมพ์เท่านั้น

  IGCL0119-243
  Research for Medical (รอบ3) 2024
  02 Jun - 13 Jul SAT, SUN 14:00 - 17:00
  (หยุด 15-16 Jun, 6-7 Jul)
  8
  17,500
  P'Kenji & P'Opal
  รายละเอียดคอร์ส

  ภายในคอร์สเรียนน้องจะได้เรียนรู้รูปแบบและกระบวนการทำวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองในงานวิจัยแบบ Survey Research (Quantitative Research) โดยมีทีมครูเป็น Supervisor ในการให้คำแนะนำตลอดการศึกษา

  ข้อควรทราบก่อนการเรียน
  1. การเรียนจะเป็นรูปแบบ Onsite เท่านั้น!!
  2.น้อง ๆ สามารถจับกลุ่มร่วมกัน 3 คนหรือจับกลุ่มกับเพื่อนในคลาสเพื่อร่วมกันทำงานวิจัย
  3.บทบาทครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำในการทำงานวิจัยเท่านั้น โดยน้อง ๆ จะได้ปฏิบัติด้วยตนเองทั้งหมด
  4.ผลงานวิจัยที่ได้ ทางสถาบันไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของการตีพิมพ์หรือการนำเสนอผลงาน หากน้องต้องการตีพิมพ์งานวิจัยจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ทางสถาบันสามารถให้คำแนะนำขั้นตอนในการตีพิมพ์เท่านั้น

  • Research for Medical (รอบ2) 2024
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCL0119-242
   ครั้ง
   8
   ผู้สอน
   P'Goong & P'Mike
   วันและเวลา
   31 Mar - 11 May SAT, SUN 14:00 - 17:00
   (หยุด 13-14 Apr, 04-05 May)
   รายละเอียดคอร์ส

   ภายในคอร์สเรียนน้องจะได้เรียนรู้รูปแบบและกระบวนการทำวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองในงานวิจัยแบบ Survey Research (Quantitative Research) โดยมีทีมครูเป็น Supervisor ในการให้คำแนะนำตลอดการศึกษา

   ข้อควรทราบก่อนการเรียน
   1. การเรียนจะเป็นรูปแบบ Onsite เท่านั้น!!
   2.น้อง ๆ สามารถจับกลุ่มร่วมกัน 3 คนหรือจับกลุ่มกับเพื่อนในคลาสเพื่อร่วมกันทำงานวิจัย
   3.บทบาทครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำในการทำงานวิจัยเท่านั้น โดยน้อง ๆ จะได้ปฏิบัติด้วยตนเองทั้งหมด
   4.ผลงานวิจัยที่ได้ ทางสถาบันไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของการตีพิมพ์หรือการนำเสนอผลงาน หากน้องต้องการตีพิมพ์งานวิจัยจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ทางสถาบันสามารถให้คำแนะนำขั้นตอนในการตีพิมพ์เท่านั้น

  • Research for Medical (รอบ3) 2024
   ราคา
   17,500
   รหัส
   IGCL0119-243
   ครั้ง
   8
   ผู้สอน
   P'Kenji & P'Opal
   วันและเวลา
   02 Jun - 13 Jul SAT, SUN 14:00 - 17:00
   (หยุด 15-16 Jun, 6-7 Jul)
   รายละเอียดคอร์ส

   ภายในคอร์สเรียนน้องจะได้เรียนรู้รูปแบบและกระบวนการทำวิจัยต่าง ๆ ตลอดจนได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองในงานวิจัยแบบ Survey Research (Quantitative Research) โดยมีทีมครูเป็น Supervisor ในการให้คำแนะนำตลอดการศึกษา

   ข้อควรทราบก่อนการเรียน
   1. การเรียนจะเป็นรูปแบบ Onsite เท่านั้น!!
   2.น้อง ๆ สามารถจับกลุ่มร่วมกัน 3 คนหรือจับกลุ่มกับเพื่อนในคลาสเพื่อร่วมกันทำงานวิจัย
   3.บทบาทครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำในการทำงานวิจัยเท่านั้น โดยน้อง ๆ จะได้ปฏิบัติด้วยตนเองทั้งหมด
   4.ผลงานวิจัยที่ได้ ทางสถาบันไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของการตีพิมพ์หรือการนำเสนอผลงาน หากน้องต้องการตีพิมพ์งานวิจัยจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง ทางสถาบันสามารถให้คำแนะนำขั้นตอนในการตีพิมพ์เท่านั้น