รวม Requirements คณะแพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์ TCAS 65 รอบ 1 Portfolio

รวม Requirements คณะแพทยศาสตร์ & ทันตแพทยศาสตร์ TCAS 65 รอบ 1 - Bigcover1

         สวัสดีน้องๆ ที่อยากสอบเข้าคณะแพทย์และทันตะ ทุกคนนะครับ วันนี้ ignite ได้รวบรวม Requirements คณะแพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์ TCAS 65 รอบ 1  หรือ แพทย์ รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยไทยทั้งหมดมาให้น้องๆ ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัว ดูหลักสูตรที่ต้องกาารสอบเข้าต้องใช้คะแนนอะไร? เท่าไรบ้าง? ว่าที่น้องหมอทุกคน สนใจคณะแพทย์ มหาลัยไหน ก็ไปแคปคะแนนกันไว้ได้เลยครับ

รวม Requirements คณะแพทยศาสตร์ TCAS 65 รอบ 1 Portfolio

รวม requirements คณะแพทย์ศาสตร์ tcas65 รอบ 1

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษ

TCAS65 รอบ 1 รับ 24 ที่นั่ง

-ปิดรับสมัครแล้ว-

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • มีผลการสอบ BMAT (Biomedical Admission Test) ในรอบพฤศจิกายน 2564 เท่านั้น
  คิดน้ำหนักดังนี้
  Section 1 : 40%
  Section 2 : 40%
  Section 3 : 20%

 • มีผลคะแนนสอบสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   IELTS (Academic Test) ≥ 7.0
   TOEFL (iBT) ≥ 100
   CU-TEP ≥ 110

 • แฟ้มสมผลงาน (Portfolio) จํานวน 10 หน้า กระดาษ A4 ไม่นับรวมหน้าปกและสารบัญ และใช้ฟอนต์ Angsana new ขนาด 16 ไม่ต้องแนบรูปกิจกรรมใดๆ
  โดยนำเสนอผลงานที่แสดงตัวตน ความรู้ทักษะในด้านจิตอาสา งานวิจัย และรางวัลที่ได้รับหรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

กำหนดการสัมภาษณ์: วันที่ 15 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3k5kkA5

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ University College London (UCL)

TCAS65 รอบที่ 1 รับ 28 ที่นั่ง
TCAS65 รอบที่ 2 รับ 4 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • มีผลการสอบ BMAT (Biomedical Admission Test)
  – ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) โดยมีคะแนนรวม ≥ 12.0 และ Session 3 (Quality of Written English) ต้อง ≥ 3C

 • มีผลคะแนนสอบสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – IELTS (Academic Test) ≥ 7.0
  – TOEFL (iBT) ≥ 100

 • แฟ้มสมผลงาน (Portfolio) (จํานวน 10 – 20 หน้า กระดาษ A4 รวมหน้าปก และใช้ฟอนต์ Cordia New ขนาดไม่น้อยกว่า 16 )
  ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
  1. ประวัติส่วนตัว
  2. ผลงานวิจัยและวิชาการรวมทั้งรางวัลหรือทุนที่ได้
  3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จิตอาสา หรือกิจกรรมอื่น ๆ
  4. เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay) ความยาว 800 – 1,000 คํา โดยให้เลือกเขียนเพียง 1 หัวข้อ ดังนี้
  ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในอดีต และสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือ
  ความสําเร็จหรือประสบการณ์ที่ดีในอดีตที่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3GQyBdt

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS65 รอบ 1 รับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 14 ธันวาคม 2564

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับ 30 ที่นั่ง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รับ 20 ที่นั่ง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต รับ 20 ที่นั่ง

(*เลือกสมัครได้เพียง 1 หลักสูตร)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • มีผลการสอบ BMAT (Biomedical Admission Test)
  ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) โดยมีคะแนนรวมทั้ง 3 sessions ≥ 12.0 และ คะแนน section 1 ≥ 4.5, section 2 ≥ 4.5 และ section 3 (Quality of Written English) ≥ C

 • มีผลคะแนนสอบสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS (Academic) ≥ 6.5 โดยคะแนน Listening ≥ 6.0, Reading ≥ 6.0, Writing ≥ 6.0 และ Speaking ≥ 6.0
  TOEFL (iBT) ≥ 80

 • แฟ้มสมผลงาน (Portfolio) พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
  Personal statement ยาวไม่เกิน 5,300 ตัวอักษร
  ผลงาน 3 กิจรรมที่คิดว่ามีคุณค่ามากที่สุด
  ผลงานอื่น ๆ จำนวน 12 กิจกรรม
  หลักฐานของผลงานที่นำมาใส่
  ข้อมูลการติดต่อของอาจารย์ที่เป็นบุคคลอ้างอิง

กำหนดการสัมภาษณ์: วันที่ 15 – 16 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3mJP23q

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS65 รอบ 1 รับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 15 ธันวาคม 2564

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) 
  รับนักเรียนทุกโรงเรียนในประเทศไทย จำนวน 44 ที่นั่ง

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02)
  รับนักเรียนทุกโรงเรียนในภาคอีสาน จำนวน 76 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • มีผลการสอบ BMAT (Biomedical Admission Test)
  ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (พ.ศ. 2563 – 2564) โดยมีคะแนน section 1 และ section 2 รวมกันเฉลี่ย ≥ 4.5 และ section 3 (Quality of Written English) ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

 • มีผลคะแนนสอบสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS (Academic) แบ่งเป็น 3 ช่วงคะแนน ได้แก่
  ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ≥ 5.0
  ระดับช่วงคะแนนที่ 2 ≥ 5.5
  ระดับช่วงคะแนนที่ 3 ≥ 6.0-9.0

 • แฟ้มสมผลงาน (Portfolio) ผลงานหรือรางวัลที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านจิตสาธารณะ ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสามารถพิเศษ และด้านความเป็นผู้นำ

กำหนดการสัมภาษณ์: วันที่ 10 – 11 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3GSExCR

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรนานาชาติ

TCAS65 รอบ 1 รับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 20 ธันวาคม 2564

เปิดรับ 40 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • มีผลการสอบวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   BMAT (Biomedical Admission Test) โดยมีคะแนน section 1 ≥ 5.0, section 2 ≥ 5.0 และ section 3 ≥ 2.5C
   SAT Subject test 3 วิชา (1) Biology, (2) Chemistry และ (3) Physics หรือ Math Level II แต่ละรายวิชา ≥ 650 และคะแนนทั้ง 3 วิชา ≥ 2000
   AS หรือ A Level ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (1) Biology, (2) Chemistry, (3) Physics หรือ Math ≥ A
   IB 3 วิชา ดังนี้ (1) Biology (HL), (2) Chemistry, (HL) และ (3) Mathematics ≥ 6
   AP 3 วิชา ดังนี้ (1) Biology, (2) Chemistry, (3) Physics หรือ Math ≥ 4

 • มีผลคะแนนสอบสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – IELTS ≥ 7.0
  – TOEFL (iBT) ≥ 94
  – CU-TEP ≥ 90

 • Personal Statement บรรยายถึงแรงจูงใจและความคาดหวังของการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 1,000 คํา

 • Recommendation letters จากผู้อํานวยการ ครูที่ปรึกษา หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ จํานวน 2 ฉบับ

 • สอบข้อเขียน MD@KMITL ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง แบ่งข้อสอบเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  1. scientific thinking
  2. biomedical knowledge
  3. academic writing

กำหนดการสัมภาษณ์: วันที่ 8 – 9 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3qeCoM1

คณะแพทยศาสตร์ ภาคบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

TCAS65 รอบ 1 รับสมัคร 31 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดรับ 40 ที่นั่ง

 • คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น
  เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขาวิชา และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มีผลคะแนนสอบ Medical College Admission Test (MCAT) โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบ ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  – TOEFL (Internet-based) ≥ 8.5
  – IELTS (Academic) ≥ 7.0

 • ประเภทบุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
  จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองหลักสูตรหรือ รับทราบหลักสูตร โดยสําเร็จการศึกษาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร หรือ เป็นผู้ที่ กําลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ไทยที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองหลักสูตรหรือรับทราบหลักสูตรและต้องมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – TOEFL (Internet-based) ≥ 8.5
  – IELTS (Academic) ≥ 7.0

โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบดังกล่าวที่ใช้เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี หรือคะแนนผลการสอบที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคะแนนผลการสอบภาย หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วแต่กรณีได้

กำหนดการสัมภาษณ์: First 2 weeks of April 2022

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/2ZSXnc6

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CICM)

TCAS65 รอบ 1 Portfolio รับสมัคร 27 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2564

เปิดรับ 29 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • มีผลคะแนนสอบสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – IELTS ≥ 6.5
  – TOEFL ≥ 79 or
  – TU-GET CBT ≥ 79
   – TU-GET PBT ≥ 550

 • มีผลการสอบ BMAT (ในรูปแบบ PDF Statement of Results)
  ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกใช้คะแนนของรอบเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 หรือ รอบเดือนพฤศจิกายน ปี 2564

 • แฟ้มสมผลงาน (Portfolio) ไม่จํากัดจํานวนหน้า พิมพ์ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
  ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
  – ข้อมูลส่วนตัว ผลการเรียนและกิจกรรมด้านวิชาการ
  – ความสามารถพิเศษ ทักษะงานวิจัยและวิชาชีพ
  – กิจกรรมด้านจริยธรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมและสังคม
  – ผลสอบภาษาอังกฤษ
  – ผลสอบ BMAT

กำหนดการสัมภาษณ์: 4-5 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3GV69Hy

รวม Requirements คณะทันตแพทยศาสตร์ TCAS 65 รอบ 1 Portfolio

รวม requirements คณะทันตแพทยศาสตร์ tcas65 รอบ 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ

TCAS65 รอบ 1 รับสมัคร 13 – 23 ธันวาคม 2564

เปิดรับ 8  ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • มีผลคะแนนสอบสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – IELTS ≥ 6.5
  – CU-TEP and speaking ≥ 100
  – TOEFL (iBT) ≥ 100

 • มีผลการสอบวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – SAT Subject Tests ในรายวิชา Biology, Chemistry, Physics or  Mathematics โดยแต่ละวิชา ≥ 700
  – A-level ในรายวิชา Biology, Chemistry, Physics or  Mathematics โดยแต่ละวิชา ≥ B
  – BMAT Part 1 ≥ 5.5, Part 2 ≥ 5.5 และ Part 3 ไม่กำหนดขั้นต่ำ

 • แฟ้มสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปกและสารบัญ) ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
  – ประวัติส่วนตัว ไม่เกิน 1 หน้า
  – กิจกรรมหรือรางวัลทางวิชาการ ไม่เกิน 4 หน้า
  – กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือโชว์ความสามารถพิเศษ ไม่เกิน 4 หน้า
  – การเขียนเชิงสะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเอง ไม่เกิน 1 หน้า 

โดยมีรายละเอียดใน 4 ประเด็นคือ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) การทำงานเป็นทีม (3) การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น (4) ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กำหนดการสัมภาษณ์: 25 มกราคม 2565

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3nTmzHu

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ

TCAS65 รอบ 1 เปิดรับ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระบบโรงเรียนปกติ
  GPAX ≥ 3.00 มีรายวิชาในกลุ่ม (1) เคมี, (2) ชีววิทยา, (3) ฟิสิกส์และ (4) คณิตศาสตร์ในใบแสดงผลการเรียน 

 • ระบบโรงเรียนนานาชาติ
  มีรายวิชาในกลุ่ม (1) เคมี, (2) ชีววิทยา, (3) ฟิสิกส์และ (4) คณิตศาสตร์ในใบแสดงผลการเรียนดังนี้
  – AP และ GPAX ≥ 3.00
  – IB ≥ 35 และ GPAX ≥ 3.00
  – IB ≥ 35 และ GPAX ≥ 3.00
  – A-Level อย่างน้อย 3 วิชา ≥ B, อย่างน้อย 1 วิชา ≥ A และ GPAX ≥ 3.00

 • มีผลการสอบวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – BMAT (Biomedical Admission Test) ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
  – SAT Subject test 3 วิชา (1) Biology-M, (2) Chemistry และ (3) Physics หรือ Math Level II แต่ละรายวิชา ≥ 650

 • มีผลคะแนนสอบสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  – IELTS ≥ 6.5 
  – TOEFL (iBT) ≥ 79
 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3GSLvYx

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS65 รอบ 1 รับสมัคร 15 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

เปิดรับ 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทย-คณิต
  เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ≥ 3.50 (ผู้สําเร็จการศึกษาใช้ 6 ภาค ผู้กําลังศึกษาใช้ 4 ภาค)
  มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชา (GPA) ดังนี้ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ≥ 3.50 และ ภาษาไทย, สังคม ≥ 3.00

 • มีผลคะแนนสอบสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS ≥ 6.5
  TOEFL (iBT) ≥ 80

 • แฟ้มสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
  – ประวัติสวนตัว
  – กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนต่อสังคม หรือ จิตอาสาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  – เป็นผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ รางวัลระดับนานาชาติ สาขาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  – จดหมายรับรอง (Letter of recommendation) จากอาจารย์ประจําชั้น หรืออาจารยที่ปรึกษา หรือผู้อํานวยการโรงเรียน อย่างน้อย 2 ทาน เขียนแนะนำว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นทันตแพทย์เพราะอะไร
  – จดหมายแนะนําตัวเอง (Statement of Purpose) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

กำหนดการสัมภาษณ์: 20 พฤศจิกายน 2564

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่: https://bit.ly/3nXBnVD

          สำหรับน้องๆ ทุกคนที่อยากสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตยแพทยศาสตร์ TCAS รอบ 1 Portfolio ทาง ignite by OnDemand ก็มี คอร์สเรียน BMAT ทั้ง คอร์สสด BMAT, คอร์สออนไลน์ BMAT Anywhere ให้น้องๆ เรียนทางออนไลน์ ที่ไหนเมื่อไหร่ ก็เรียนได้ และเรียนแบบตัวต่อตัว One on One โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีโปรไฟล์ระดับเทพ รวมถึงกิจกรรม Pathway to Success พิเศษอีกมากมาย และยังให้คำปรึกษาดูแลน้องๆ จนสอบติด

         น้องคนไหนอยากสอบถามวางแผนในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ รอบ1 สามารถเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาทำ Placement Test เพื่อวัดระดับความรู้ ได้ที่ Ignite by Ondemand ชั้น 12B อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ หรือทาง Line@ ด้านล่างได้เลยครับ

ดูรายละเอียดคอร์สเรียน BMAT เพิ่มเติมได้ทาง >> https://bit.ly/2ZZG1uo

สมัครคอร์สเรียน BMAT ออนไลน์ ผ่าน Shop Online คลิกเลย >> https://bit.ly/3mK6zZg

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...