รวม Requirement คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ TCAS67 รอบ 1

รวม-Requirement-สายคณะแพทย์-ทันตะ TCAS67 - ignite by OnDemand - Banner

          รวมข้อมูล Requirement ของคณะแพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์ ของ TCAS67 รอบ1 Portfolio ทั้งหมดที่น่าสนใจมาให้น้องๆ ในที่เดียว เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ว่าที่คุณหมอทุกคน สนใจคณะไหน มหาลัยไหน ไปดูกันได้เลยครับ…

รวม Requirement คณะแพทยศาสตร์ TCAS67 รอบ 1 Portolio

รวม-Requirement-สายคณะแพทย์ TCAS67 - ignite by OnDemand - Banner

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS67 รอบ 1 รับ 24 คน
รับสมัคร วันที่ 19 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 หรือเป็นผู้ที่
  สําเร็จการศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรมาไม่เกิน 1 ปีการศึกษาของแต่ละโรงเรียนนับถึงวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 7
  – TOEFL(Internet-based) ≥ 100
  – CU-TEP & Speaking ≥ 110
 • ผลสอบ BMAT สัดส่วน 40 : 40 : 20
  – Part 1 40%
  – Part 2 40%
  – Part 3 20%
 • Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู้ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือรางวัลที่ได้รับในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ในด้านจิตสาธารณะ การวิจัย หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมปกหรือสารบัญ) พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้ font TH Sarabun ขนาด 16 Single space ไม่มีการขยายหรือบีบช่องว่างระหว่างตัวอักษร ตั้งค่าขอบกระดาษขนาด 1 นิ้วทั้ง 4 ด้าน โดยส่งเป็นไฟล์
  นามสกุล .pdf ให้เอกสารทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวกัน (ไม่ต้องแนบรูปถ่ายที่แสดงการทํากิจกรรมหรือการรับรางวัลใดๆ)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.md.chula.ac.th/

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS67 รอบ 1 รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ต.ค. 2566

หลักสูตรที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับ 30 คน
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รับ 20 คน
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต รับ 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50

          หรือมีผลคะแนนสอบ
          – ผลสอบ BMAT Over All ≥ 12.0 (Part 3 ≥ c)
          – มี GPAX ใน 3 วิชาคือ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ≥ 3.5
          – AS / A Level (Biology, Chemistry, Physics/Math) ≥ A
          – IB Higher Level วิชา Biology & Chemistry > 6 และวิชา Physics หรือ Mathematics > 5
          – AP Subject Test วิชา Biology & Chemistry และวิชา Calculas AB หรือ Physics 1 – Algebra Based > 4

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 6.5
  – TOEFL (IBT) ≥ 80
 • Portfolio
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.rama.mahidol.ac.th/

3. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS67 รอบ 1 โครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ รับ 20 คน
รับสมัคร วันที่ 1 – 22 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 7.0
  – TOEFL (IBT) ≥ 100
 • Portfolio ที่แสดงถึงข้อมูลส่วนตัวและกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน สะท้อนถึงตัวตนและอัตลักษณ์ของตนเอง จํานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
 • Statment of Purpose ผู้สมัครต้องอธิบายแนะนําตนเองในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป้าหมายในชีวิต เพื่อให้คณะกรรมการ รู้จักผู้สมัครมากขึ้น
  พร้อมกับเหตุผลที่ทําให้สนใจเขา้ศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (พิมพ์ด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) ใช้ Font TH Sarabun NEW ขนาด 16 Single Space ตั้งค่าของกระดาษขนาด 1 นิ้วทั้ง 4 ด้าน
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.si.mahidol.ac.th/

4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์

TCAS67 รอบ 1 รับ 10 คน
รับสมัคร วันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ

          – มี GPAX ชั้น ม.4 และ ม.5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
          – เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทย์ คณิต และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL / IELTS / TU-GET / CU-TEP) โดยไม่กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คิดสัดส่วนคะแนน 20%
 • ผลสอบ BMAT คิดสัดส่วนคะแนน 20%
 • มีคะแนน TGAT รหัส 90 วิชาความถนัดทั่วไป คิดสัดส่วนคะแนน 20%
 • Portfolio คิดสัดส่วนคะแนน 10%
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://med.tu.ac.th/

5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCAS67 รอบ 1 โครงการช้างเผือก รับ 12 คน
รับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 4 มกราคม 2567

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50
  – GPA รายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ≥ 3.50 รายวิชาภาษาไทยและสังคม ≥ 3.00
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

          – IELTS ≥ 6.5
          – TOEFL (iBT) ≥79
          – TOEFL (ITP/PBT) ≥ 550
          – TOEFL (CBT) ≥ 213
          – CU-TEP ≥ 75
          – TOEIC ≥ 700
          – KU-EPT ≥ 65

 • คะแนน BMAT : Overall ≥ 11 (คิดสัดส่วนคะแนน 70%)
 • Portfolio คิดสัดส่วนคะแนน 25%
 • Statment of Purpose คิดสัดส่วนคะแนน 5%
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://medicine.ku.ac.th/

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS67 รอบ 1 โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ รับ 15 คน
รับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • เด็กโรงเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต)
  – มี GPAX ≥ 3.00
  – มี GPA วิชาชีววิทยา เคมี และภาษาอังกฤษ ≥ 3.00
 • เด็กโรงเรียนนานาชาติกำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (US) หรือ Year 13 ( UK) หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี
  – มี GPA รายวิชาใน Grade 10-11 (US) ใน 3 วิชาคือ ชีววิทยา และ เคมี ≥ Grade B
  – มี GPA รายวิชาใน Year 11-12 (UK)  ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี ≥ Grade B
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – โรงเรียนไทย TOEFL (iBT) ≥ 79 หรือ IELTS (Academic) ≥ 6.5
  – โรงเรียนนานาชาติ TOEFL (iBT) ≥ 100 หรือ IELTS (Academic) ≥ 7
 • Portfolio
  – ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 10%)
  – บทความแสดงเจตคติ (Statement of Purpose) (คิดน้ำหนัก 10%)
  – ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 1 ผลงาน ไม่นับรวมการบริจาค และการลงเรียนคอร์สเรียนต่างๆ (คิดน้ำหนัก 15%)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.med.cmu.ac.th/web/

7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS67 รอบ 1 รับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธ.ค. 2566

โครงการการที่เปิดรับ

 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX) รับ 49 คน
  – ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX) รับ 29 คน
  – ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MDX-MHA) รับ 10 คน
  – ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสขุ ภาพ (MDX-MDH) รับ 10 คน
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02) รับ 92 คน
  – ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MD02-1) รับ 67 คน
  – ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MD02-MHA) รับ 20 คน
  – ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสขุ ภาพ (MD02-MDH) รับ 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 • ผลสอบ BMAT
  – Part 1 + Part 2 ≥ 8.0
  – Part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • Portfolio
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://md.kku.ac.th/

8. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (PSCM) โครงการเพรชจุฬาภรณ์

TCAS67 รอบที่ 1 รับ 14 คน
รับสมัคร วันที่ 21 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ และมีคะแนนตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  – GPAX ระดับชั้น ม.4 จนถึงปัจจุบัน ≥ 3.50 โดยต้องมี GPA รายวิชา เคมี ชีววิทยา คณิต หรือฟิสิกส์ ≥ 3.50
  – AS / A Level (Biology, Chemistry, Physics/Math) ≥ A
  – IB (Biology Higher Level ) + (Chemistry Higher Level) + (Math Standard level) ≥ 6
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS ≥ 7.0
  – TOEFL (iBT) ≥ 100
 • ผลคะแนนสอบ BMAT Overall ≥ 12 และ Part 3 ≥ 3C
 • Portfolio (จำนวน 10-20 หน้า)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://pscm.cra.ac.th/

รวม Requirement คณะทันตะ TCAS67 รอบ1 Portfolio

รวม-Requirement-สายคณะทันตะ TCAS67 - ignite by OnDemand - Banner

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS67 รอบ 1 รับ 4 คน
รับสมัคร วันที่ 1 – 13 พ.ย. 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.75
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 7
  – TOEFL(Internet-based) ≥ 100
  – CU-TEP & Speaking ≥ 100
 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการ
  – BMAT Part 1 และ Part 2 แต่ละ Part ≥ 5 และ Part 3 ≥ B
 • Portfolio
  – กิจกรรมทางด้านวิชาการ
  – กิจกรรมทางด้านจิตอาสา
  – การเขียนเชิงสะท้อนความคิด (reflective writing)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.dent.chula.ac.th/

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS67 รอบ 1 รับ 5 คน
รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ต.ค. 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX สะสมไม่น้อยกว่า 3.50
  – มี GPA วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ≥ 3.50
  – มี GPA วิชา ภาษาไทยและสังคมศึกษา ≥ 3.00
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

          – เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกในลําดับ ที่ 1 – 50 ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันระดับประเทศ (โครงการโอลิมปิกมูลนิธิ สอวน.) ระดับ ม.ปลาย สาขาเคมี หรือสาขาชีววิทยา หรือ
          – เป็นผู้ผ่านการอบรมคัดเลือกครั้งที่2 สาขาเคมีหรือ สาขาชีววิทยาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการโอลิมปิก สสวท.) ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศ

 • มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS ≥ 6.5
  – TOEFL(Internet-based) ≥ 80
 • Portfolio
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://dt.mahidol.ac.th/

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • TCAS67 รอบ 1 รับ 15 คน
  รับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําหรับหลักสูตรไทย : ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต) หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.75
 • สําหรับหลักสูตรนานาชาติ : 
  – มี GPAX Grade 10-11 ≥ 80%
  – IGCSE และ AS หรือ A level และมี GPAX ในระดับ Year 11 ถึง 12 (หรือ/และ 13) ≥ 80%
  –  IB Higher Level โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดมากกว่า 36
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS ≥ 6.5 
  – TOEFL iBT ≥ 80
 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

          – SAT Subject Test (SAT II) Bio , Chemistry , Physics หรือ Math
          – GCE A-Level
          – BMAT

 • Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า
  – กิจกรรมด้านจิตอาสา
  – กิจกรรมด้านวิชาการหรืองานวิจัย
  – เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ โดยเลือก 1 หัวข้อจาก 4 หัวข้อที่กําหนด ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยลายมือบรรจง)
  – เขียนเรียงความเป็น ภาษาไทย เกี่ยวกับผลงาน ผลงานที่โดดเด่นหรือประทับใจของตนเองที่อยู่ใน portfolio 1 ผลงาน (เขียนด้วยลายมือ
  บรรจง)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.dent.cmu.ac.th/web/

4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS67 รอบ 1 รับ 20 คน
รับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต) หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50
  – หากเป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิทย์-คณิต ≥ 3.50 หรือ ≥ 70%
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS ≥ 5.0

          – TOEFL (iBT) 120 ≥ 53
          – TOEFL (ITP) 667 ≥ 477
          – KEPT 100 ≥ 62
          – CU-TEP 120 ≥ 68

 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  – BMAT Part 1 และ Part 2 รวมกันเฉลี่ย ≥ 4.0 / Part 3 ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  – GED : RLA , Social Studies, Math และ Science วิชาละ ≥ 145
 • Portfolio ประกอบด้วย ผลงานทางด้านวิชาการ (50 คะแนน) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ (50 คะแนน)
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://dentistry.kku.ac.th/
Journey แพทย์รอบพอร์ต - ignite by ondemand - banner

          สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นหมอ ทาง ignite by OnDemand คอร์สเรียนที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สสด เรียนแบบ One on One หรือจะเป็น คอร์ส Learn Anywhere ให้น้องๆ เรียนทางออนไลน์ ที่ไหนเมื่อไหร่ ก็เรียนได้ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีโปรไฟล์ระดับเทพ สนุกไปกับเพื่อนๆ ในคอร์สรวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย และยังให้คำปรึกษาดูแลน้องๆ จนสอบติด ถ้าน้องคนไหนอยากสอบถามวางแผน ในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ รอบ1 สามารถเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาทำ Placement Test เพื่อวัดระดับความรู้ ได้ที่ Ignite by Ondemand ชั้น 15 อาคาร MBK Tower หรือทาง Line@ ด้านล่างได้เลยครับ

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...