A-level คืออะไร?

A-level (Advanced Level General Certificate of Secondary Education) คือ การสอบของประเทศอังกฤษที่ทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.6 ในประเทศไทย ซึ่งการเรียนในระดับ A-Level เริ่มเรียนหลังจากการจบการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมศึกษาของอังกฤษ (IGCSE) วุฒิ A-level ใช้สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ของสหราชอาณาจักร โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี (Year 12-13) โดยส่วนใหญ่นักเรียนในระดับ A Level จะลงเรียนเพียง 2-4 วิชา เพื่อที่จะได้ศึกษาแต่ละวิชาอย่างลึกซึ้ง

*หมายเหตุ นักเรียนที่สอบ IGCSE ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะต้องสอบ AS/ A-Level อีก 3 วิชาด้วยจึงจะนำผลไปเทียบวุฒิระดับม.6 ได้

การสอบ A-level มีกี่ระดับ?

การสอบ A-level นั้นมี 2 ระดับ ได้แก่

 • AS Examination(Advanced Subsidiary) โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 12
  เกรดที่จะได้ ได้แก่ a,b,c,d,e
  เกรดที่ได้ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด แต่การสอบผ่านเพียงระดับ AS Level จะถือว่าจบแค่ครึ่งหนึ่งของหลักสูตร GCE A Level เท่านั้น
 • A2 Examination โดยทั่วไปคือการเรียนในช่วง Year 13
  เกรดที่จะได้ ได้แก่ A*,A,B,C,D,E

 

ช่วงเวลาที่สอบ

ใน 1 ปี มีรอบสอบทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้

รอบสอบ รับสมัครสอบ วันสอบ ประกาศผลสอบ
รอบที่ 1  Dec-Early Feb (ช่วงสมัครล่าช้าภายใน ก.พ.) May-June August
รอบที่ 2 July-Early August (ช่วงสมัครล่าช้า : ส.ค.-ต้น ก.ย.) October-November January

 

A-level มีทั้งหมดกี่วิชา?

A-level มีทั้งหมดประมาณ 55 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
 5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นการเขียนแสดงคำตอบ มีน้อยมากที่เป็น Multiple Choice โดยนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาตามจำนวนวิชาที่โรงเรียนนานาชาตินั้นๆกำหนด

ค่าสมัครสอบ A-level

ค่าสมัครสอบโดยทั่วไปราคา 6,226-9,190 บาทต่อวิชา (แล้วแต่วิชา) ในกรณีที่สมัครสอบล่าช้ากว่ากำหนด ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า (Late Entry) (อ้างอิงจากราคาของ British Council แต่หากสมัครที่ Harrow ราคาจะสูงกว่านิดหน่อย)

สถานที่สมัครสอบ

1. โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ เช่น Harrow, Shrewsbury, Bangkok Patana จะจัดสอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง
2. องค์กรที่เปิดสอบให้กับนักเรียนทั่วไปซึ่งได้แก่ British Council
3. โรงเรียนนานาชาติ Harrow เปิดโอกาสให้นักเรียนภายนอกเข้าไปสอบได้ด้วย

สถานที่สอบ

1. โรงเรียนนานาชาติที่ศึกษาอยู่
2. ถ้าสมัครสอบกับ British Council ให้ติดตามประกาศจากทาง British Council อีกครั้ง ทั้งนี้ปัจจุบันใช้สนามสอบที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต
3. ถ้าสมัครสอบกับ Harrow International School สอบที่ Harrow International School

วิชา A-level ที่ Ignite เปิดสอน

 1. A-level Mathematics
 2. A-level Physics, Chemistry, Biology
 3. A-level English (First or Second Language) and Literature
 4. A-level Economics, Business Studies
 5. A-level Accounting
 6. A-level History
 7. A-level Geography
 8. A-level Psychology

 

Line สมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม