เรียน IB ที่ ignite A*

 • สอนโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

  เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอน ปรับแต่งกำหนดบทเรียนที่เหมาะสม เลือกเวลาเรียนเอง

 • จัดเวลาเรียนเองได้

  สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ น้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ ตามความเหมาะสมกับไลพ์สไตล์ตัวเอง

 • เรียน Private 1 on 1

  เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอน ปรับแต่งกำหนดบทเรียนที่เหมาะสม เลือกเวลาเรียนเอง

 • เรียน Online Anywhere

  เรียนที่ไหนก็ได้ผ่าน application สะดวกสบาย ยืดหยุ่นเวลาได้มากขึ้น

รายวิชาที่เปิดสอน

รายชื่อวิชา IB

วิชา IB ที่ Ignite เปิดสอน

 1. IB Mathematics, Further Mathematics
 2. IB Physics, Chemistry, Biology
 3. IB English
 4. IB Economics
 5. IB Business and management
 6. IB History

Subject list

เลือก platform ที่ต้องการเรียน

 • One on One

  One on One

  คอร์สเรียนแบบ one on one สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนแบบตัวต่อตัวกับครู หรือจัดกลุ่มเล็กๆ กับแก๊งเพื่อนมาได้เอง ซึ่งน้องๆ สามารถจัดสรรเลือกช่วงวันเวลาเรียน พร้อมเนื้อหาที่สนใจเรียนและครูผู้สอนได้เอง

  • เรียนตัวต่อตัว IB

   1,400/hr.

   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
   • จัดตารางเรียนได้เอง
  • เรียนเป็นคู่ IB

   1,200/hr.

   • จับคู่เรียนกับเพื่อนในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ
  • เรียนเป็นกลุ่ม IB

   1,000/hr.

   • จับกลุ่มเรียนยกแก๊งในราคาพิเศษ
   • เลือกบทเรียนตามต้องการ
   • เลือกครูสไตล์ที่ชอบ

IB คืออะไร ?

IB (International Baccalaureate) คือ หลักสูตรที่ประยุกต์จากระบบการศึกษาต่างๆทั่วโลก เพื่อที่จะเอาคะแนนไปยื่นเข้าสอบหรือสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ใช้แพร่หลายทั่วโลกมากกว่า 125 ประเทศ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งหลักสูตรนี้ก็เพื่อให้มีระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี (2 ปีสุดท้ายก่อนเรียนจบ High school) โดยหลักสูตรนี้จะสอนให้นักเรียนในระบบฝึกคิดเชิงวิพากษ์ ควบคู่ไปกับการศึกษาวัฒนธรรมอื่นๆ ผ่านการเรียนภาษานั้นๆ นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนระบบ IB จึงมีทักษะที่จะเป็นผู้ริเริ่มที่คำนึงถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมในอนาคตได้อย่างดี

IB General Information

ข้อมูลการสอบ IB

การสอบ IB มีกี่ระดับ?

การสอบ IB นั้นมี 2 ระดับ ได้แก่

 1. Standard Level (SL) เรียนเนื้อหาพื้นฐาน แต่อาจจะแน่นไม่พอยื่นใช้เข้ามหาวิทยาลัยได้
 2. Higher Level (HL) เรียนยาก เนื้อหาลึกกว่า  โดยบางวิชาสามารถโอนหน่วยกิตได้ตอนเข้ามหาวิทยาลัย

 

IB มีทั้งหมดกี่วิชา?

IB Diploma Program มีวิชาอยู่ 6 กลุ่มดังต่อไปนี้

 1. Studies in language and literature (Language A) 
 2. Language acquisition (Language B) เช่น French, Spain, German
 3. Individuals and Societies เช่น Philosophy, Economics, and Business and management
 4. Sciences เช่น Physics, Chemistry, and Biology
 5. Mathematics เช่น Mathematics (SL, HL), Further Mathematics
 6. The Arts เช่น Visual arts, Film, Music, Dance, and Theatre

 

ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องเลือกว่าในวิชาเหล่านี้ 3-4 วิชาไหนจะเลือกเป็น Higher level ที่เรียนเป็นวิชา Core หลัก และวิชาที่เหลือจะนับเป็น Standard level โดยวิชา higher ควรเป็นวิชาที่สอดคล้องกับคณะที่อยากจะเรียนตอนเข้ามหาวิทยาลัย ถ้า Higher เรียนเเล้วได้เกรดที่ต่ำก็ drop เป็น Standard ได้

นอกจากนี้นักเรียนจะต้องผ่านเงื่อนไขอีก 3 ข้อคือ

 

 1. Theory of Knowledge (ToK) เป็นวิชาที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และสังคม เช่น ความเข้าใจ อารมณ์ ภาษาและเหตุผล ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงกฏระเบียบในแนวทางวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของโลก เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ฝึก critical thinking  วิธีการคิดอย่างมีเหตุมีผล หาที่มาที่ไปของสิ่งที่กล่าวอ้าง เป็นต้น เรียนไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมงและเขียน Essay 1,200-1,600 คำ 
 2. Extended Essay (EE) เป็นการเรียนเพื่อการเขียนเรียงความในหัวข้อที่ตนเองสนใจ เพิ่มทักษะการทำวิจัยค้นคว้า โดยจะต้องเขียน Essay ที่มีจำนวนคำไม่เกินกว่า 4,000 คำ  
 3. Creativity, Action, Service (CAS) กิจกรรมนอกโรงเรียนที่นักเรียนต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงในแต่ละกิจกรรมการทำโครงงานที่ประกอบไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลดีต่อ Portfolio ของนักเรียนในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย
  – Creativity หมายถึงกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ
  – Action หมายถึงกิจกรรมการเล่นกีฬา
  – Service หมายถึงการมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมเพื่อสังคม

 

จำนวนวิชาเรียน IB ทั้งหมดนั้นบังคับให้เลือก  6 วิชา

 

Language 2 วิชา (เด็กไทยมักเลือก Eng & Thai)

Mathematics และ Computer science อยางน้อย 1 วิชา

Science อย่างน้อย 1 วิชา

Social studies / humanities อย่างน้อย 1 วิชา

สามารถเลือก Art or Creativity ได้ 1 วิชา แต้ถ้าไม่ต้องการเลือก สามารถเลือก Mathmetics, science หรือ social studies/humanitie แทนได้

 

ระบบคะแนน (Grading) และการประเมิน (Assessment)

 

 • คะแนนแต่ละวิชาอยู่ที่ 1 ต่ำสุด ถึง 7 สูงสุด โดยนักเรียนต้องผ่านข้อสอบเขียนของแต่ละวิชา ซึ่งตรวจโดยกรรมการอิสระของ IB บวกกับการประเมินผลรวมจากโรงเรียน 
 • คะแนนเต็มของระบบ IB คือ 45  ซึ่งจะมาจาก 6 กลุ่มวิชา ที่มีคะแนนเต็มวิชาละ  7  คะแนน   รวมเป็น 42 คะแนน  และอีก 3 คะแนนจากผลงานส่วน TOK และ EE)
 • นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 28 คะแนนและผ่านการประเมิน creativity, action, service จึงจะได้ประกาศนีบัตร

 

ช่วงเวลาที่สอบ

ใน 1 ปี มีรอบสอบทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้

รอบสอบ วันสอบ
รอบที่ 1 May
รอบที่ 2 November

 

IB แตกต่างจากระบบการเรียนอื่นอย่างไร

 • กระตุ้นให้นักเรียนในทุกช่วงวัยคิดเชิงวิพากษ์ สนใจที่จะท้าทายกับสมมุติฐานและตั้งคำถามในเรื่องต่างๆ 
 • ประยุกต์ใช้ข้อมูลวิจัยและโรงเรียนในเครือข่ายทั่วโลก
 • สนับสนุนให้นักเรียนในทุกช่วงวัยศึกษาบริบททางสังคมทั้งในชุมชนของตัวเองและของโลก
 • พัฒนาให้นักเรียนพูดได้หลายภาษา

 

 

สมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.igniteastar.com

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

 • โรงเรียนไหนบ้างที่มีสอนระบบ IB full ตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยม

  • New International School Thailand (NIST)
  • Ascot International School
  • Concordian International School (CIS)
  • KIS International School
 • โรงเรียนระบบ อเมริกัน และ อังกฤษ มีการเรียนการสอนระบบ IB หรือไม่

  เนื่องจาก IB เป็นหลักสูตรประยุกต์  ซึ่งทั้งโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกันและอังกฤษ สามารถนำมาใช้ “ผสม” กับหลักสูตรของตัวเองได้  โดยส่วนมากโรงเรียนเหล่านี้จะให้เด็กนักเรียนในระดับประถมและมัธยมต้นเรียนหลักสูตรของระบบตัวเองก่อน แล้วให้ตัวเลือกว่านักเรียนที่ขึ้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (16-19ปี) เลือกได้ว่าจะเรียน AP ของอเมริกัน A Level ของอังกฤษ หรือ IB   ซึ่งปัจจัยในการเลือกนั้นขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะเข้าเป็นหลัก โดยโรงเรียนระบบอังกฤษที่มีให้เลือกเรียน IB คือ Bangkok Patana, St.Andrews, Regent ในส่วนของโรงเรียนระบบอเมริกัน คือ ISB, Ruamrudee , ICS, American School Bangkok ฯลฯ

 • IB สามารถสอบซ่อมได้หรือไม่

  ในแต่ละวิชาของระบบ IB จะมี 2-3 Papers  ซึ่งถ้าหากสอบไม่ผ่าน นักเรียนจะสามารถสอบได้ใหม่อีกจำนวนไม่เกิน 3 ครั้ง ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธิสอบ IB คือนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ IB เท่านั้น