รวม Requirement คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อินเตอร์ TCAS67 รอบ 1

รวม-Requirement-สายคณะวิศวะ-วิทยาศาสตร์ อินเตอร์ TCAS67 - ignite by OnDemand - Banner

          รวมข้อมูล Requirement ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ของ TCAS67 รอบ1 ทั้งหมดที่น่าสนใจมาให้น้องๆ ในที่เดียว เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ว่าที่ตัวจริงวิศวะอินเตอร์ทุกคน สนใจคณะไหน มหาลัยไหน ไปดูกันได้เลยครับ…

รวม Requirement คณะวิศวะอินเตอร์ TCAS67 รอบ 1

รวม-Requirement-สายคณะวิศวะอินเตอร์ TCAS67 - ignite by OnDemand - Banner

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ISE CU)

รับสมัคร วันที่ 27 พ.ย. – 21 ธ.ค. 2566

จำนวนที่รับสมัคร (รูปแบบที่ 1 การยื่นคะแนนสอบ)

 1. สาขาวิศวกรรมนาโน (NANO) รับ 30 คน
 2. สาขาวิศวกรรมอากาศยาน (AERO) รับ 30 คน
 3. สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE) รับ 80 คน
 4. สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (ADME) 40 คน
 5. สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (ROBOT AI) รับ 40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (7.5%)
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) (20%)
  – IELTS ≥ 6.0
  – TOEFL (internet-based) ≥ 80
  – CU-TEP ≥ 80
  – Duolingo ≥ 105
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) (32.5%)
  – SAT (Math) ≥ 620
  – ACT (Math) ≥ 26
  – CU-ATT (Math) ≥ 480
  – IB Math (Math: AI HL หรือ AA HL) ≥6
  – IB Predicted Grade (Math: AI HL หรือ AA HL) ≥ 6
  – A-Level (Math-9709 หรือ 9231) ≥ B
  – A-Level Predicted Grade (Math-9709 หรือ 9231) ≥ A
  – AP Calculus (AB or BC) ≥ 4
 • ผลสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  (40%)
  – ACT (Science) ≥ 25
  – CU-ATS (Chemistry & Physics) ≥ 800
  – IB (Chemistry HL and Physics HL) ≥ 6 (each)
  – IB Predicted Grade (Chemistry HL and Physics HL) ≥ 6 (each)
  – A- Level (Chemistry-9702 and Physics-9701) ≥ B (each)
  – A- Level Predicted Grade (Chemistry-9702 and Physics-9701)≥ A (each)
  – AP Chemistry and AP Physics (1 or C) ≥ 4
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.ise.eng.chula.ac.th/

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ChPE CU)

รับสมัคร วันที่ 27 พ.ย. – 21 ธ.ค. 2566

จำนวนที่รับสมัคร 40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (7.5%)
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) (20%)
  – IELTS ≥ 6.0
  – TOEFL (internet-based) ≥ 80
  – CU-TEP ≥ 80
  – Duolingo ≥ 105
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) (32.5%)
  – SAT (Math) ≥ 620
  – ACT (Math) ≥ 26
  – CU-ATT (Math) ≥ 480
  – IB Math : Applications and Interpretations HL หรือ Analysis and Approaches HL ≥6
  – A-Level (Math-9709 หรือ 9231) ≥ B
  – AP Calculus (AB) ≥ 3
 • ผลสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  (40%)
  – ACT (Science) ≥ 25
  – CU-ATS (Chemistry & Physics) ≥ 800
  – IB (Chemistry HL and Physics HL) ≥ 6 (each)
  – A- Level (Physics-9702และ Chem-9701) ≥ B (each) 
  – AP Physics 1 or 2 or C-Mechanics and Chemistry ≥ 3 (each) 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://chem.eng.chula.ac.th/international-program/

3. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT TU)

รับสมัคร วันที่ 22 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2566

1. หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต 5 สาขา คือ วิศวกรรมเคมี (ChE) / วิศวกรรมโยธา (CE) / วิศวกรรมเครื่องกล (ME) / วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (IE) และ วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น แบบกรณีที่ 2 

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (สามารถยื่นวุฒิ GED ได้ โดยมีผลสอบ 4 วิชาและแต่ละรายวิชา ≥ 145 ) และต้องยื่นผลคะแนนใดผลคะแนนหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
  – CU-AAT (Math) ≥ 480
  – CU-ATS ≥ 800
  – Digital SAT : Math ≥ 620 and R&W ≥ 400
  – GSAT :  Math ≥ 620 Reading & Writing & Language ≥ 400
  – ACT Overall ≥ 21.5 (Math ≥ 20 & Science ≥ 20)
  – IB (Mathematics HL and Physics HL) ≥ 5 (each)
  – A- Level (Math + 2 Subjects) ≥ C (each) 

2. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมดิจิทัล 2 สาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น แบบกรณีที่ 2 

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (สามารถยื่นวุฒิ GED ได้ โดยมีผลสอบ 4 วิชาและแต่ละรายวิชา ≥ 145 ) และต้องยื่นผลคะแนนใดผลคะแนนหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
  – CU-AAT (Math) ≥ 480
  – CU-ATS ≥ 800
  – Digital SAT : Math ≥ 620 and R&W ≥ 400
  – GSAT :  Math ≥ 620 Reading & Writing & Language ≥ 400
  – ACT Overall ≥ 21.5 (Math ≥ 20 & Science ≥ 20)
  – IB Mathematics HL ≥ 5 & Related Subject (SL ≥ 5 / HL ≥ 4)
  – A- Level (Math + 2 Subjects) ≥ C (each)

   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.siit.tu.ac.th/

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสองสถาบัน (TEP-TEPE TU)

มี 4 สาขาประกอบด้วย

1. วิศวกรรมเคมีและการจัดการ
2. วิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. วิศวกรรมเครื่องกลและการจัดการอุตสาหกรรม
4. วิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.0
  – TOEFL (PBT) ≥ 400
  – TOEFL (IBT) ≥ 32
  – TU-GET (PBT) ≥ 400
  – TU-GET (CBT) ≥ 32
 • กรณียื่นคะแนนแบบ Track 3 ต้อง ยื่นคะแนน Standardized Test ดังต่อไปนี้ร่วมกับคะแนนภาษาอังกฤษ
  – Digital SAT : Math ≥ 620 และ R&W ≥ 400
  – ACT Overall ≥ 21.5 (Math ≥ 20 & Science ≥ 20)
  – IB Diploma Math (HL) และ Physics (HL) ≥ 5
  – IB (predicted grade) Math (HL) และ Physics (HL) ≥ 5
  – GCE ” A ” Level Math และ Physics ≥ B
  – GED Math และ Science ≥ 160
  – GSAT : Math ≥ 620 & Verbal ≥ 400
  – A-LEVEL Math และ Physics not less than 30%
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.tep.engr.tu.ac.th/

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (SIIE KMITL)

รับสมัคร ถึงวันที่ 27 ต.ค. 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.5
  – TOEFL (iBT) ≥ 79
  – TOEFL – CBT ≥ 213
  – TOEFL – paper-based ≥ 550
  – IB – English A1 or A2 ≥ 4
  – IB – English IB (HL) 7 ≥ 5
  – Cambridge English Exams FCE or CAE or CPE ≥ 170
  – KMITL-TEP ≥ B2
 • ผลสอบ Standardized Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – Digital SAT Overall ≥ 1,020
  – ACT Overall ≥ 19
  – IB Diploma ≥ 29
  – GPA 4 เทอม ≥ 75%
 • สําหรับ สาขาวิศวกรรมการเงิน , วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องมีคะแนนดังต่อไปนี้ร่วมด้วย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – Digital SAT Math หรือ GSAT Math ≥ 600
  ACT MATH ≥ 23
  – IB Diploma Math≥ 5
  – A- Level or AS-Level A* or A ≥ B
  – AP MATH ≥ 4
  – Pat 1  ≥ 90
  – GPA of all Math subjects (ระดับมัธยมปลาย) ≥ 3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://engineer.kmitl.ac.th/

6. หลักสูตรปริญญาตรีควบโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - CMKL University (CMKL)

รับสมัคร ถึงวันที่ 27 ต.ค. 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.5
  – TOEFL (iBT) ≥ 79
  – TOEFL – CBT ≥ 213
  – TOEFL – paper-based ≥ 550
  – IB – English A1 or A2 ≥ 4
  – IB – English IB (HL) 7 ≥ 5
  – Cambridge English Exams FCE or CAE or CPE ≥ 170
  – KMITL-TEP ≥ B2
 • ผลสอบ Standardized Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – Digital SAT Overall ≥ 1,020
  – ACT Overall ≥ 19
  – IB Diploma ≥ 29
  – GPA 4 เทอม ≥ 75%
 • สําหรับ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องมีคะแนนดังต่อไปนี้ร่วมด้วย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – Digital SAT Math หรือ GSAT Math ≥ 600
  – ACT MATH ≥ 23
  – IB Diploma Math≥ 5
  – A- Level or AS-Level A* or A ≥ B
  – AP MATH ≥ 4
  – Pat 1  ≥ 90
  – GPA of all Math subjects (ระดับมัธยมปลาย) ≥ 3


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://engineer.kmitl.ac.th/

7. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (IAAI)

รับสมัคร วันที่ 1-29 ก.ย. 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  – IELTS ≥6.0
  – TOEFL (IBT) ≥79
  – TOEFL (PBT) ≥550
  – TOEFL (CBT) ≥213
  – Cambridge English Exam FCE or CAE or CPE ≥170
  – IB – English A1 or A2 ≥4
  – IB – English B (HL) ≥5
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  – SAT (Math) ≥ 600
  – ACT (Math) ≥ 24
  – IB Diploma (Math) ≥ 5
  – A-Level (Math) ≥ C
  – AP (Calculus) AB or BC ≥ 3
  – AS-Level (Math) ≥ B
  – IGCSE (Math) ≥ B
  – CU-AAT (Math) ≥ 480
 • ผลสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์)
  – IB Diploma (Physics) : ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
  – TPAT3 : ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
  – AP : Physics I (B) or Physics II (C) or Mechanics : ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
  – AS / A-Level (Physics) : ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
  – IGCSE (Physics) : ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
  – CU-ATS : ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://iaai.kmitl.ac.th/

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัคร วันที่ 2-16 ต.ค. 2566
จำนวนที่รับสมัคร 45 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
  – แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต หรือ แผนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา
  – GPAX : ≥ 3.25 และ GPA ในวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา และ ภาษาองักฤษ แต่ละรายวิชา ≥ 3.25 หรือ
  – AS-Level หรือ A-Level ใน 3 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า C
  – IB คะแนนรวม 6 วชิา ไม่ตํ่ากว่า 24 คะแนน และแต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า 4 คะแนน
  – GED คะแนนรวม 4 วิชา ไม่ตํ่ากว่า 660 คะแนน แต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า 145 คะแนน
 • ผลสอบความสามารถกลุ่ม Proficiency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  – TOEFL (PBT/ITP) ≥ 500
  – Digital SAT ≥ 1000
  – TOEFL (IBT) ≥ 64
  – TOEIC ≥ 600
  – IELTS ≥ 5.0
  – Duolingo ≥ 90
  – IB (English) ≥ 5
  – AP (English) ≥ 3
  – ACT (English & Reading) ≥ 21
  – CEFR level ≥ B2
 • Portfolio
 • Statement of Purpose เรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เป้าหมายในวิชาชีพ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
 • หนังสือ Recommendation ที่มีบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรองอย่างน้อย 3 ฉบับ
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/81-2012-09-06-04-08-14/top-menu/25-2012-09-14-02-49-47.html

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัคร วันที่ 14 พ.ย.– 12 ธ.ค. 2566

จำนวนที่รับสมัคร

 1. สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย รับ 12 คน
 2. สาขาวิศวกรรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ รับ 12 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมี GPAX (5 เทอม) ≥ 2.50
 •  IELTS ≥ 5.0
 • Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ความสามารถการเข้าร่วมกิจกรรม/ประสบการณ์ ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับ หลักสูตร/สาขาวิชา ที่สมัคร ผลงานที่นํามาเสนอต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบของแฟ้มประวัติและผลงานได้อย่างอิสระ
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://admission.swu.ac.th/admissions2/index.php 

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IUP KU)

รับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. 2666 – 4 ม.ค. 2567

จำนวนที่รับสมัคร
1. วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) รับ 35 คน
2. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับ 30 คน
3. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รับ 20 คน
4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) รับ 30 คน
5. วิชาวิศวกรรมการผลิตดิจิทัลและการบูรณาการหุ่นยนต์ (นานาชาติ) รับ 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมี GPAX (5 เทอม) ≥ 2.50
 • ผลสอบความสามารถกลุ่ม Proficiency (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  – Digital SAT + IELTS หรือ TOEFL (iBT) โดย
            * Digital SAT Overall ≥ 1,000 (SAT Math ≥ 600 & SAT Verbal ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ) และ
            * TOEFL (IBT) ≥ 61 หรือ IELTS ≥ 5.5 หรือ Duolingo ≥ 95
  –  GPAX รายวิชาในระดับชั้น ม.4-ม.5 ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ เคมี (เฉพาะสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้) ≥ 2.50
 • Portfolio
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://iup.eng.ku.ac.th/

11. วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDDP KU)

รับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. 2566 – 4 ม.ค. 2567

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  – IELTS ≥6.0
  – TOEFL (IBT) ≥79
  – TOEFL (PBT) ≥548
  – TOEFL (CBT) ≥211
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  – SAT (Math) ≥ 650
  – IB Diploma (Math) ≥ 5
  – AS Level (Math) ≥ B
  – A-Level (Math) ≥ C
  – AP (Calculus) AB or BC ≥ 3
  – IGCSE (Math) ≥ A
  – GPA วิชาคณิตศาสตร์ (มากกว่า 12 หน่วยกิต) ≥ 3
 • ผลสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์)
  – IB Diploma (Physics HL) ≥ 5
  – AP Physics I or II B or C ≥ 3
  – AS-Level Physics ≥ B
  – A-Level Physics ≥ C
  – GCSE / IGCSE Physics ≥ A
  – GPA วิชาวิทยาศาสตร์ (มากกว่า 22 หน่วยกิต)≥ 3.00
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://ase.eng.ku.ac.th/iddp/

รวม Requirement คณะวิทยาศาสตร์อินเตอร์ TCAS67 รอบ 1​

รวม-Requirement-สายคณะวิทยาศาสตร์อินเตอร์ TCAS67 - ignite by OnDemand - Banner

1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBTECH CU)

รับสมัคร วันที่ 27 พ.ย. – 21 ธ.ค. 2566
จำนวนที่รับสมัคร 50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ และมีผลการเรียนหรือผลสอบวิชาทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) สัดส่วนคะแนน 30%
  – IELTS ≥6.0
  – TOEFL (IBT) ≥79
  – Digital SAT R&W ≥450
  – CU-TEP ≥80
  – CU-AAT (Verbal) ≥400
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) สัดส่วนคะแนน 30% 
  – Digital SAT (Math) ≥ 550
  – CU-AAT (Mathl) ≥ 450
  – ACT (Math) ≥ 25
  – IB Diploma (Math HL) ≥ 5

  – A-Level (Math) ≥ B

 • สอบสัมภาษณ์ สัดส่วนคะแนน 40%

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.bbtech.sc.chula.ac.th/

2. คณะวิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BSAC CU)

รับสมัคร วันที่ 27 พ.ย. – 21 ธ.ค. 2566
จำนวนที่รับสมัคร 90 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) สัดส่วนคะแนน 15%
  – IELTS ≥6.0
  – TOEFL (IBT) ≥79
  – Digital SAT R&W ≥500
  – CU-TEP ≥80
  – Duolingo ≥110
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) สัดส่วนคะแนน 25% 
  – Digital SAT (Math) ≥ 490
  – CU-AAT (Mathl) ≥ 450
 • ผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) สัดส่วนคะแนน 30% 
  – CU-ATS (Chemistry) ≥ 380
  – AP Chemistry ≥ 3
  – IB Chemistry ≥ 4
  – AS/A Level Chemistry ≥ C
  – GED (Science Subject) 145 ≥ 160
  – GPAX on Chemistry จาก ม.ปลาย ≥ 2.75
  – GPAX on Science จาก ม.ปลาย ≥ 2.75
 • สอบสัมภาษณ์ สัดส่วนคะแนน 30%
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bsac.chemcu.org/

3. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT TU)

รับสมัคร วันที่ 22 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2566
มี 2 สาขา คือ การจัดการวศิวกรรม (EM) และ เทคโนโลยกีารจัดการ (MT)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น แบบกรณีที่ 2 

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (สามารถยื่นวุฒิ GED ได้ โดยมีผลสอบ 4 วิชาและแต่ละรายวิชา ≥ 145 ) และต้องยื่นผลคะแนนใดผลคะแนนหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.siit.tu.ac.th/

4. สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

รับสมัคร วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 12 ม.ค. 2567

1. หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต 5 สาขา คือ วิศวกรรมเคมี (ChE) / วิศวกรรมโยธา (CE) / วิศวกรรมเครื่องกล (ME) / วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (IE) และ วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น แบบกรณีที่ 2 

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (สามารถยื่นวุฒิ GED ได้ โดยมีผลสอบ 4 วิชาและแต่ละรายวิชา ≥ 145 )
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 4.0
  – TOEFL – paper-based ≥ 473
  – TOEFL – CBT ≥ 120
  – TOEFL – IBT ≥ 54
  – TOEIC ≥ 600
  – CU-TEP ≥  60
 • ผลสอบ Standardized Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – Digital SAT Overall ≥ 1,020
  – GSAT ≥ 1,020
  – ACT Overall ≥ 19
  – IB Diploma ≥ 28
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://curriculum.kmitl.ac.th/degree/inter/

5. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น แบบสมัครทั่วไป 

 • สำเนาแสดงผลการเรียน ตามเงื่อนไขดังนี้
  1.1 สำเนาแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
  1.2 ผู้สมัครที่ยื่นผลสอบ GED จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำในแต่ละวิชา 145 คะแนน และได้คะแนนรวมขั้นต่ำ 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนก่อนสอบ GED หรือ
  1.3 ผู้สมัครที่ยื่นผลวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ต้องยื่นใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ำกัน)
  1.4 วุฒิประกาศนียบตัร IBDP : IB Diploma ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 24 และ IB Diploma Course Results (IBCR) สอบผ่านอย่างต่ำ 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน และแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4 จากการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (สามารถยื่นวุฒิ GED ได้ โดยมีผลสอบ 4 วิชาและแต่ละรายวิชา ≥ 145 ) และต้องยื่นผลคะแนนใดผลคะแนนหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 6.0
  – TOEFL – IBT ≥ 69
  – PTE (Academic) ≥ 50
  – Duolingo ≥ 100
 • ผลสอบ Standardized Test (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – Digital SAT Math ≥ 600
  – ACT Math ≥ 25
 • สอบข้อเขียน รายวชิาที่สอบ TOEFL (ITP), Essay Writing และคณิตศาสตร์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://muic.mahidol.ac.th/thai/

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT)

รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ต.ค. 2566
จำนวนที่รับสมัคร 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า ในแผนการศึกษา : วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / วิทย์- คอมพิวเตอร์ / คณิต-คอมพิวเตอร์ / GED (145 คะแนนในแต่ละวิชา) เท่านั้น
  – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา  2.50
  – มี GPA เกรดเฉลี่ยสะสมตามกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ≥ 2.50
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  – IELTS ≥ 5.5
  – TOEFL – paper-based ≥ 525
  – TOEFL – CBT ≥ 196
  – TOEFL – IBT ≥ 70
  – TOEIC ≥ 620
  – MUELT ≥ 89
  – Duolingo ≥ 90
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่จำเป็นต้องมี ปก คำนำ สารบัญ) (พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) อัปโหลดเป็นไฟล์ .pdf เนื้อหาประกอบด้วย “ผลงาน” ที่ได้รางวัล และ/หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
 • เรียงความภาษาอังกฤษ (เขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อเพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทั้งด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 • Clip VDO แนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยอัปโหลดใน YouTube แล้ววางลิงก์ใน MS-Word และแปลงเป็นไฟล์นามสกุล .pdf
 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.ict.mahidol.ac.th/thai/
คอร์สเตรียมเข้าวิศวะ - ignite by ondemand - banner

          เตรียมความพร้อมเข้าวิศวะ-วิทยาศาสตร์ อินเตอร์ วางแผน จัดสรรตารางเรียนได้ตามความต้องการ กับพี่ๆ Education Consult แบบส่วนตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทักเข้ามาคุยกันได้ตลอดที่ Line: @ignitebyondemand หรือคลิก https://bit.ly/38wNuQ9 และ โทร 091-5761475

หากต้องการเลือก Shop คอร์สเรียน Online สามารถเลือกช้อป!คอร์สเรียนด้วยตัวเองได้ที่

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...