รวม Requirement คณะ แพทย์ เภสัช ทันตะ และสัตวแพทย์ TCAS 62 รอบ 1

Update รวม Requirement คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ TCAS65 รอบ 1

         พี่ ignite ได้รวบรวมข้อมูล Requirement คณะแพทย์ และ ทันตะ ของ TCAS65 รอบ 1 ทุกคณะไว้ที่ link : https://www.ignitebyondemand.com/รวม-requirements-คณะแพทยศาสตร์-tcas65-รอบ-1 น้องๆ สามารถคลิกเข้าไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวได้เลยครับผม

————

         หลังจากที่ได้มีประกาศ Requirement ของปี 62 รอบ1 มาหลากหลายคณะแล้ว พี่ Ignite เลยทำการรวบรวมข้อมูลของคณะ แพทย์ เภสัช ทันตะ และสัตวแพทย์ มหาลัยที่น่าสนใจในโครงการความสามารถวิชาการและภาษาอังกฤษ มาให้น้องๆ ในที่เดียว สนใจคณะไหนมหาลัยไหน ไปดูกันได้เลยครับ

คณะแพทยศาสตร์

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS 62 รอบ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ รับทั้งหมด 18 ที่นั่ง

วันที่รับสมัคร 01/12/2561 – 15/12/2561

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 • มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  –  TOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ\
  –  IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
  –  CU-TEP & Speaking (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) ไม่ต่ำกว่า 110 คะแนน (จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากวันเดียวกัน)
 • ผลคะแนนสอบ BMAT ทั้ง 3 Section โดยจุฬาลงกรณ์จะประมวลผลคะแนน BMAT เรียงลำดับตามคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย โดยมีค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) ดังนี้
  –  Section1 Aptitude and Skills     ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
  –  Section2 Scientific Knowledge and Applications     ค่าน้ำหนักร้อยละ 40
  –  Section3 Writing Task     ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ https://admission.md.chula.ac.th/en-admission2562.pdf

2. มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี

TCAS 62 รอบ 1 รับทั้งหมด 25 ที่นั่ง

วันที่รับสมัคร 03/12/2561 – 14/12/2561

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 • มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 • คุณสมบัติผลการศึกษา/ผลการสอบ เพียงข้อใด ข้อหนึ่ง
  –  คะแนนรายวิชาเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลาย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) ชีววิทยา (ข) เคมี และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ หรือ
  –  มีผลการสอบระดับ A level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics หรือ Physics แต่ละวิชา ≥ A หรือ
  –  มีผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology: Molecular (ข) Chemistry และ (ค) Math level 2 หรือ Physics แต่ละวิชา ≥ 700 คะแนน หรือ
  –  มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level (ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Physics โดยมี 2 รายวิชา ที่มีคะแนนแต่ละรายวิชา ≥ 6 ร่วมกับ Mathematics – Standard level (not included Mathematics Studies) ≥6 หรือ Mathematics-Higher level ≥5
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  –  TOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ
  –  IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.5
 • ผลสอบ BMAT คะแนนขั้นต่ำรวมทั้ง 3 sessions ≥ 12.0 และ session 3 (Quality of written English) ≥ C

 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th/ra1-r1.html

 

3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

TCAS 62 รอบ 1 รับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

วันที่รับสมัคร 24/10/2561 – 23/11/2561

แบ่งได้ทั้งหมด 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และกำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ แผนการเรียน วิทย์-คณิต

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น
 • มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  –  IELTS (Academic UKVI) ไม่ต่ำกว่า 7.0
  –  แต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.5
  –  ผลคะแนนสอบต้องเหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร
 • คะแนน BMAT

 

กลุ่มที่ 2 สำเร็จโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมเกรด 10,11 หรือ 12 ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  –  IELTS (Academic UKVI) ไม่ต่ำกว่า 7.0
  –  แต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.5
  –  ผลคะแนนต้องสอบเหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร
 • คะแนน BMAT
 • หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยระบุว่า หากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ได้เต็มเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
 • ในกรณีที่ไม่สามารถทำเรื่องจบการศึกษาก่อนกำหนดได้ ต้องยื่นผลการสอบ IGCSE ทุกรายวิชา ทั้งนี้ระบุคะแนนสอบทั้ง 3 วิชา Biology ,Chemistry และ Mathematics หรือ Physics
  –  Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และ
  –  วิชาอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า B

 

กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมเกรด 10,11 หรือ 12 ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  –  IELTS (Academic UKVI) ไม่ต่ำกว่า 7.0
  –  แต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.5
  –  ผลคะแนนสอบต้องเหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร
 • คะแนน BMAT
 • ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองเทียบวุฒิการศึกษาตามการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 • ผลการสอบ IGCSE ทุกรายวิชา ทั้งนี้ระบุคะแนนสอบทั้ง 3 วิชา Biology ,Chemistry และ Mathematics หรือ Physics
  –  Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และ
  –  วิชาอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า B
 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://admission.swu.ac.th/data/news/th/2561/610066.pdf

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับใน TCAS62 รอบ 1 มีทั้งหมด 2 โครงการคือ MDX และ MD02 ไปดูรายละเอียดกันเลย

โครงการที่เปิดรับ
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)

 

โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

วันที่รับสมัคร 01/12/2561 – 15/12/2561

รับทั้งหมด 44 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
 • มี GPAX (ม.4-ม.5) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • ต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิทย์-คณิตไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ รับตั้งแต่ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป
 • มีผลสอบ BMAT ในพาร์ท 1 และ 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5
 
ระดับช่วงคะแนนTOEFL ITPTOEFL computer basedTOEFL IBTAcademic IELTSCU-TEPKEPT
1477-510153-18053-645.068-7462-70
2513-547183-21064-785.574-8971-89
3550-667213-30079-1206.0-9.090-12090-120

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)

รับทั้งหมด 76 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ รับตั้งแต่ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป
 
ระดับช่วงคะแนนTOEFL ITPTOEFL computer basedTOEFL IBTAcademic IELTSCU-TEPKEPT
1477-510153-18053-645.068-7462-70
2513-547183-21064-785.574-8971-89
3550-667213-30079-1206.0-9.090-12090-120

 

 • มีผลสอบ BMAT ในพาร์ท 1 และ 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5

*** กรณีเรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ จะต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือไม่ต่ำกว่า 70%

**หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเทียบผลการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาไทย

เกณฑ์ในการคัดเลือก

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • GPAX, GPA
 • ผลสอบ BMAT
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 

อ่านระเบียบฉบับเต็ม คลิกที่นี่

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข : กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track) จำนวน 24 คน โดยรับนักเรียนจากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ (จังหวัดละ 6 คน)

วันที่รับสมัคร 01/12/2561 – 10/12/2561

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • GPAX 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • GPA 5 ภาคการเรียน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • English Proficiency
 
CEFRTOEFL ITPTOEFL computer basedTOEFL IBTAcademic IELTSCU-TEP
B1460123424.035

 

 • BMAT รวม 3 ตอน ไม่ต่ำกว่า 5 (ผลสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี)
 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่  >> http://bit.ly/2yt5H0H

6. มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดรับใน TCAS62 รอบ 1 รับทั้งหมด 45 ที่นั่ง

วันที่รับสมัคร รอประกาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • SAT Subject Test
  • Biology ไม่ต่ำกว่า 640 และ
  • Chemistry ไม่ต่ำกว่า 640 และ
  • Physics or Mathematics ไม่ต่ำกว่า 640
 • คะแนน BMAT
  • Section 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 4.5 และ
  • Section 3 ไม่น้อยกว่า 2.5C
 • English proficiency test ข้อใดข้อหนึ่ง
  • TOEFL (Paper-based Test) ไม่ต่ำกว่า 580 หรือ
  • TOEFL (Internet-based Test) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ
  • IELTS (Academic-Module) ไม่ต่ำกว่า 7
 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่  >> http://bit.ly/2DBSLKj

คณะทันตแพทยศาสตร์

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับใน TCAS62 รอบ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ รับทั้งหมด 4 ที่นั่ง

วันที่รับสมัคร 03/12/2561 – 12/12/2561

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 • มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ
  • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
  • CU-TEP & Speaking (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน (จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากวันเดียวกัน)
 • ความสามารถทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • SAT Subject Test
   • Biology ไม่ต่ำกว่า 700 และ
   • Chemistry ไม่ต่ำกว่า 700 และ
   • Physics หรือ Math ไม่ต่ำกว่า 700
  • GCE A-Level
   • Biology ไม่ต่ำกว่า B และ
   • Chemistry ไม่ต่ำกว่า B และ
   • Physics หรือ Math ไม่ต่ำกว่า B
 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2qm8bKH

 

2. มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับใน TCAS62 รอบ 1 เปิดรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง

วันที่รับสมัคร 26/10/2561 – 30/11/2561

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม 1 นักเรียนจากทั่วประเทศ และต่างประเทศ 25 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • กรณีหลักสูตรไทย ต้องมีคะแนนสะสม 3.00 และมีวิชาดังต่อไปนี้ในระเบียนแสดงผล 1.คณิต 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี
 • กรณีหลักสูตรนานาชาติ มีวิชาดังต่อไปนี้ในระเบียนแสดงผล 1.คณิต 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • AP Curriculum (US/Canada): เกรด 10 11 และ 12
  • lB Curriculum: ปี 10 11 12 และ 13
  • A Level Curriculum: ปี 10 11 12 และ 13
 • และต้องมีเกรด หรือคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่เกรด 10 จนถึงวันสมัคร 3.00 หรือสูงกว่า
  • ผลการสอบจาก GCE Advanced – Level InternationaI Advanced – Level ต้องผ่าน 3 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C ไม่รวมรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน
  • ผลการสอบจาก lnternational Baccalaureate Diploma ต้องได้ผ่าน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน

 

กลุ่ม 2 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ในชั้นปีสุดท้ายระดับเกรด 12
  • GPAX ≥ 3.50
  • มีรายวิชาในระเบียนแสดงผลเรียน 1.คณิตศาสตร์ 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี
  • ต้องได้เกรด A อย่างน้อย 2 วิชา ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือ เคมี แสดงในระเบียบผลการเรียน
  • ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อผู้เสนอรับการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
 
คุณสมบัติของเพิ่มเติมผู้สมัครทั้ง 2 กลุ่ม
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.5
 • มีผลสอบ SAT Subject Test
  • Biology M ไม่ต่ำกว่า 550 และ
  • Chemistry ไม่ต่ำกว่า 550 และ
  • Physics หรือ Math Level 2 ไม่ต่ำกว่า 550
 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2017/11/mids-2019.pdf

 

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับใน TCAS62 รอบ 1 เปิดรับทั้งหมด 46 ที่นั่ง

รับสมัคร 01/12/2561 – 15/12/2561

แบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปี 2562 รอบ 1 เปิดรับทั้งหมด 17 คน
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2562 รอบ 1 เปิดรับทั้งหมด 29 คน
คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 • มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • TOEFL(Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
  • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
  • TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
 • ผลสอบความรู้มาตราฐานข้อใดข้อหนึ่ง
  • IGCSE / GCSE ที่ระบุคะแนนสอบ 3 วิชา เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ และผลการสอบ GCE AS หรือ GCE A Level อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
  • Predicted IB Score วิชา Biology Chemistry และ Physics IV หรือ Mathematics ใน Group V หรือ
  • SAT Subject Test วิชา Biology Chemistry และ Physics หรือ Mathematics

* ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED (General Educational Development)

** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องเข้ารับการปรับความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา(งานบริการการศึกษา จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง)

 • คะแนน BMAT ของเดือน พ.ย.60/ก.ย.61/ต.ค.61

 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่  >>http://www.cicm.tu.ac.th/News/imagesBanner_files/ad3GYs8l.pdf

คณะเภสัชศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

วันที่รับสมัคร 01/12/2561 – 15/12/2561

กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ตาม หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
  • มี GPAX ในแต่ละวิชา ดังนี้ วิชาเคมี คณิตศาสตร์ และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • IELTS (Academic UKVI) ไม่ต่ำกว่า 7.0
  • แต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0
  • ผลคะแนนสอบต้องเหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร
 • คะแนน BMAT ผลอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสัมภาษณ์

 

กลุ่มที่ 2 สำเร็จโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบ

เท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมเกรด 10,11 หรือ 12 ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เกรดวิชาเคมี A และได้เกรด A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา (AAB)
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • IELTS (Academic UKVI) ไม่ต่ำกว่า 7.0
  • แต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0
  • ผลคะแนนสอบต้องเหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร
 • คะแนน BMAT ผลอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสัมภาษณ์
 • หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยระบุว่า หากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ได้เต็มเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป
 • ในกรณีที่ไม่สามารถทำเรื่องจบการศึกษาก่อนกำหนดได้ ต้องยื่นผลการสอบ IGCSE ทุกรายวิชา ทั้งนี้ระบุคะแนนสอบทั้ง 3 วิชา Biology ,Chemistry ,Mathematics หรือ Physics
  • Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และได้เกรด A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจาก วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)

 

กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมเกรด 10,11 หรือ 12 ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • IELTS (Academic UKVI) ไม่ต่ำกว่า 7.0
  • แต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0
  • ผลคะแนนต้องสอบเหลืออายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร
 • คะแนน BMAT ผลอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันสัมภาษณ์
 • ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองเทียบวุฒิการศึกษาตามการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 • ผลการสอบ IGCSE ทุกรายวิชา ทั้งนี้ระบุคะแนนสอบทั้ง 3 วิชา คือ เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์หรือ ฟิสิกส์โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา เคมีไม่ต่ำกว่า A และได้เกรด A อีก 1 วิชา และ B 1 วิชาจาก วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา (AAB)

 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2S0Bxdl

คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นการเปิดรับเป็นปีแรก มีทั้งหมด 2 โครงการ จำนวนที่รับทั้งหมด 11 ที่นั่ง

วันที่รับสมัคร 03/12/2561 – 12/12/2561

1. โครงการความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ รับทั้งหมด 2 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 • มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 59 หรือ
  • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ
  • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 67 คะแนน
 • ต้องผ่านโครงการ สอวน. ค่าย 2 สาขา ชีวะ เคมี หรือ ฟิสิกส์ และผ่านการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขา ชีวะ เคมี หรือ ฟิสิกส์

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2P2XDis

2. โครงการความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ รับทั้งหมด 9 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 • มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 59 หรือ
  • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ
  • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 67 คะแนน
 • เอกสารรับรองจำนวนชั่วโมงฝึกงานคลินิกสัตวแพทย์ หรือโรงพยาบาลสัตวแพทย์ หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อย่างน้อย 100 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2SuCmMF

        สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นหมอ ทาง ignite by OnDemand ก็มี คอร์สเรียน BMAT ทั้ง คอร์สสด BMATคอร์ส Self BMAT ที่สามารถเรียนได้ทุกสาขาของ OnDemand อีกทั้งยังมีเรียนแบบ One on One และใหม่ล่าสุดคอร์ส Learn Anywhere ให้น้องๆ เรียนทางออนไลน์ ที่ไหนเมื่อไหร่ ก็เรียนได้ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีโปรไฟล์ระดับเทพ สนุกไปกับเพื่อนๆ ในคอร์สรวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย และยังให้คำปรึกษาดูแลน้องๆ จนสอบติด ถ้าน้องคนไหนอยากสอบถามวางแผน ในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์อินเตอร์ สามารถเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาทำ Placement Test เพื่อวัดระดับความรู้ ได้ที่ Ignite by Ondemand ชั้น 12B อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...