รวม Requirement คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ TCAS63 รอบ 1

รวม requirement คณะแพทย์ศาสตร์ และ ทันตะศาสตร์ tcas63 รอบ 1 - Bigcover1

Update รวม Requirements คณะแพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์ TCAS65 รอบ 1 Portfolio

         พี่ ignite ได้รวบรวมข้อมูล Requirement คณะแพทย์ และ ทันตะ ของ TCAS65 รอบ 1 Portfolio ทุกคณะไว้ที่ link : https://www.ignitebyondemand.com/รวม-requirements-คณะแพทยศาสตร์-tcas65-รอบ-1 น้องๆ สามารถคลิกเข้าไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวได้เลยครับผม

---------

         รวมข้อมูล Requirement ของคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ของ TCAS63 รอบ1 ทั้งหมดที่น่าสนใจมาให้น้องๆ ในที่เดียว เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ว่าที่คุณหมอทุกคน สนใจคณะไหน มหาลัยไหน ไปดูกันได้เลยครับ

รวม Requirement คณะแพทยศาสตร์ TCAS63 รอบ1

รวม requirement คณะแพทย์ศาสตร์ tcas63 รอบ 1 - Bigcover2

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS63 รอบ 1 รับ 24 คน
รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 7
  – TOEFL(Internet-based) ≥ 100
  – CU-TEP & Speaking ≥ 110
 • ผลสอบ BMAT สัดส่วน 40 : 40 : 20
  – Part 1 40%
  – Part 2 40%
  – Part 3 20%
 • Portfolio

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/2rIGaku

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS63 รอบ 1 รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562

หลักสูตรที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับ 30 คน
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รับ 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50
  – มี GPAX ใน 3 วิชาคือ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ≥ 3.5
  หรือมีผลคะแนนสอบ
  – SAT Subject Test (SAT II) (Bio-M , Chemistry , Physics หรือ Math Level 2) ≥ 700
  – AS / A Level (Biology, Chemistry, Physics/Math) ≥ A
  – IB วิชา Biology  Chemistry หรือ Physics โดยมี 2 รายวิชา ที่มีคะแนนแต่ละรายวิชา > 6 ร่วมกับ Mathematics – Standard level (not included Mathematics Studies) > 6 หรือ Mathematics-Higher level > 5
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 6.5
  – TOEFL (IBT) ≥ 80
 • ผลสอบ BMAT Over All ≥ 12.0
  – Part 3 ≥ c
 • Portfolio

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/2OvjCLD

3. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ PCCMS และ University College London (หลักสูตร 2 ปริญญา)

TCAS63 รอบที่ 1 รับ 28 คน รับสมัคร วันที่ 2 – 23 ธ.ค. 2562
              รอบที่ 2 รับ 4 คน รับสมัคร วันที่ 6 ก.พ. – 6 มี.ค. 2563

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS ≥ 7.0
  – TOEFL (iBT) ≥ 100
 • ผลคะแนนสอบ
  – SAT Subject Test (SAT II) (Bio-M , Chemistry , Physics หรือ Math Level 2) ≥ 700
  – AS / A Level (Biology, Chemistry, Physics/Math) ≥ A
  – IB (Biology Higher Level ) + (Chemistry Higher Level) + (Math Standard level) ≥ 6
 • Portfolio (จำนวน 10-20 หน้า)

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/35hLeuA

4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CICM)

TCAS63 รอบ 1 รับ 29 คน
รับสมัคร วันที่ 1 – 16 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic หรือ UKVI) ≥ 6.5
  – TOEFL(Internet-based) ≥ 79
  – TOEFL(Computer-based) ≥ 213
  – TU-GET(paper-based) ≥ 550
  – TU-GET(Computer-based) ≥ 79
 • ผลสอบ BMAT
 • Portfolio

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/2Kka44Y

5. โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

TCAS63 รอบ 1 รับ 20 คน
รับสมัคร วันที่ 7 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS UKVI ≥ 7 (แต่ละทักษะต้อง ≥ 6.5)
 • ผลสอบ BMAT
 • Portfolio

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/35jngz4

6. คณะแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS63 รอบ 1 รับ 40 คน
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มี.ค. 2563

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 7
  – CU-TEP ≥ 90
  – TOEFL (Paper-based) ≥ 580
  – TOEFL (Computer-based) ≥ 240
  – TOEFL (Internet-based) ≥ 94
 • ผลสอบ BMAT
  – Part 1 และ Part 2 ≥ 4.0
  – Part ≥ 2.5 C
  หรือมีผลคะแนนสอบ
 • ผลสอบ SAT Subject Test (SAT II)
  – (Bio, Chemistry, Physics หรือ Math Level 2) ≥ 650 (รวมกัน 3 วิชา ไม่ต่ำกว่า 2000)

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/2OclU28

7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS63 รอบ 1 รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562

โครงการการที่เปิดรับ

 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX) รับ 44 คน
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02) รับ 76 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPA ในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ≥ 3.00
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
Requirement TCAS63 รอบ 1 ตารางทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลสอบ BMAT
  – Part 1 และ Part 2 ≥ 4.5
  – Part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • Portfolio

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/2IlgcZy

8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ (โรงเรียนไทย และโรงเรียนนานาชาติ)

TCAS63 รอบ 1 รับ 30 คน
รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • เด็กโรงเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต)
  – มี GPA สะสม ม.4 ไม่ต่ำกว่า 3.5 และ GPA ม. 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50
  – มี GPA วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ≥ 3.50

 • เด็กโรงเรียนนานาชาติกำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (US) หรือ Year 13 ( UK) หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี
  – มี GPA รายวิชาใน Grade 10-11 (US) ใน 3 วิชาคือ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์หรือ ≥ Grade B+ หรือมีผลสอบ SAT II score ใน3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ แต่ละวิชา ≥ 650 คะแนน หรือผลสอบ IB diploma ≥ level 6
  – มี GPA รายวิชาใน Year 11-12 (UK) ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ≥ Grade B+ หรือมีผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE O level ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ≥ Grade B+ และผลการสอบ AS/A level (3 วิชา) ≥ Grade A หรือผลสอบ IB diploma ≥ level 6

 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – โรงเรียนไทย TOEFL (iBT) ≥ 79 หรือ IELTS (Academic) ≥ 6.5
  – โรงเรียนนานาชาติ TOEFL (iBT) ≥ 100 หรือ IELTS (Academic) ≥ 7
 • ผลสอบ BMAT
  – Part 1 และ Part 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5.0
 • Portfolio
  – ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 5%)
  – ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 3 ผลงาน (ไม่ซ้ำด้าน) (คิดน้ำหนัก 15%)

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/2XIMbtv

รวม Requirement คณะทันตแพทยศาสตร์ TCAS63 รอบ1

รวม requirement ทันตะศาสตร์ tcas63 รอบ 1 - Bigcover3

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS63 รอบ 1 รับ 4 คน
รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.75
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 7
  – TOEFL(Internet-based) ≥ 100
  – CU-TEP & Speaking ≥ 100
 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการ
  – SAT Subject Test (SAT II) Bio , Chemistry , Physics หรือ Math Level 2 ≥ 700
  – GCE A-Level ≥ B
 • Portfolio
  – กิจกรรมทางด้านวิชาการ
  – กิจกรรมทางด้านจิตอาสา
  – ความสามารถพิเศษ

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/35nFgs5

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS63 รอบ 1 รับ 3 คน
รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX สะสมไม่น้อยกว่า 3.50
  – มี GPA วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ≥ 3.50
  – มี GPA วิชา ภาษาไทยและสังคมศึกษา ≥ 3.00
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS ≥ 6.5
  – TOEFL(Internet-based) ≥ 80
 • Portfolio

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/2O4TZSV

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

TCAS63 รอบ 1 รับ 30 คน
รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม 1 นักเรียนจากทั่วประเทศ และต่างประเทศ 25 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • กรณีหลักสูตรไทย ต้องมีคะแนนสะสม 3.00 และมีวิชาดังต่อไปนี้ในระเบียนแสดงผล 1.คณิต 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี
 • กรณีหลักสูตรนานาชาติ มีวิชาดังต่อไปนี้ในระเบียนแสดงผล 1.คณิต 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  – AP Curriculum (US/Canada): เกรด 10 11 และ 12
  – lB Curriculum: ปี 10 11 12 และ 13
  – A Level Curriculum: ปี 10 11 12 และ 13
  และต้องมีเกรด หรือคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  – มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่เกรด 10 จนถึงวันสมัคร 3.00 หรือสูงกว่า
  – ผลการสอบจาก GCE Advanced – Level InternationaI Advanced – Level ต้องผ่าน 3 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C ไม่รวมรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน
  – ผลการสอบจาก lnternational Baccalaureate Diploma ต้องได้ผ่าน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน

กลุ่ม 2 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ในชั้นปีสุดท้ายระดับเกรด 12
GPAX ≥ 3.50
มีรายวิชาในระเบียนแสดงผลเรียน 1.คณิตศาสตร์ 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี
ต้องได้เกรด A อย่างน้อย 2 วิชา ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือ เคมี แสดงในระเบียบผลการเรียน
ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อผู้เสนอรับการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของเพิ่มเติมผู้สมัครทั้ง 2 กลุ่ม

 • มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.5
 • มีผลสอบ SAT Subject Test
  – Biology M ไม่ต่ำกว่า 650 และ
  – Chemistry ไม่ต่ำกว่า 650 และ
  – Physics หรือ Math Level 2 ไม่ต่ำกว่า 650

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/349yw0I

4. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการเรียนดี

TCAS63 รอบ 1 รับ 3 คน
รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต) หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.75
  – มี GPA วิชาชีววิทยาและวิชาเคมีไม่น้อยกว่า 3.50
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS ≥ 6.5 แต่ละทักษะ ≥ 6
  – TOEFL iBT ≥ 79
  – TOEFL CBT ≥ 183
 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการ
  – SAT Subject Test (SAT II) Bio , Chemistry , Physics หรือ Math ≥ 700
  – GCE A-Leve ≥ B
 • Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า
  – ใบรับรองที่รับรองด้านคุณธรรม
  – กิจกรรมด้านจิตอาสา
  – กิจกรรมด้านวิชาการหรืองานวิจัย

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/2QUCwhI

5. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TCAS63 รอบ 1 รับ 10 คน
รับสมัคร วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต) หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.80
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตารางคะแนนความถนัดวิชาภาษาอังกฤษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  – BMAT Part 1 และ Part 2 รวมกันเฉลี่ย ≥ 4.5 / Part ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  – SAT Subject Test (SAT II) วิชา Bio , Chemistry , Physics หรือ Math ≥ 600
 • Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า
  – กิจกรรมด้านจิตอาสา
  – กิจกรรมด้านวิชาการ
  – ความสามารถพิเศษ

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/37zm4tb

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

TCAS63 รอบ 1 รับ 43 คน
รับสมัคร วันที่ 2 – 13 ธ.ค. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต) หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 3.25
  – มี GPA ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตารางคะแนนด้านวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุรนารี
 • ผลสอบ BMAT Over All ≥ 5
 • Portfolio
  – กิจกรรมด้านวิชาการ การวิจัย

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : http://bit.ly/2XJYF3I

         สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นหมอ ทาง ignite by OnDemand ก็มี คอร์สเรียน BMAT ทั้ง คอร์สสด BMATคอร์ส Self BMAT ที่สามารถเรียนได้ทุกสาขาของ OnDemand อีกทั้งยังมีเรียนแบบ One on One และ ใหม่ล่าสุดคอร์ส Learn Anywhere ให้น้องๆ เรียนทางออนไลน์ ที่ไหนเมื่อไหร่ ก็เรียนได้ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีโปรไฟล์ระดับเทพ สนุกไปกับเพื่อนๆ ในคอร์สรวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย และยังให้คำปรึกษาดูแลน้องๆ จนสอบติด ถ้าน้องคนไหนอยากสอบถามวางแผน ในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ รอบ1 สามารถเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาทำ Placement Test เพื่อวัดระดับความรู้ ได้ที่ Ignite by Ondemand ชั้น 12B อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ หรือทาง Line@ ด้านล่างได้เลยครับ

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...