กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – Advanced Digital SAT Math by P’Pat

ตัวอย่างคอร์สเรียน Advanced Digital SAT Math

สอนโดย พี่ภัทร์ ignite by OnDemand
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Aberdeen, UK
- เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้คิดค้น SAT Trick & Desmos Tips หัวใจสำคัญที่ทำให้น้องได้ Digital SAT Math 800 เต็ม!
เทคนิคการบริหารเวลาในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด