กลับไปหน้ารวมตัวอย่างคอร์สเรียน

ตัวอย่างคอร์สเรียน – SAT Math by P’Pat (ignite by OnDemand)

ตัวอย่างคอร์สเรียน SAT Math

สอนโดย พี่ภัทร์ ignite by OnDemand
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Aberdeen, UK
- เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้คิดค้น SAT Trick หัวใจสำคัญที่ทำให้น้องได้ SAT Math 800 เต็ม!
เทคนิคการบริหารเวลาในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด