เจาะลึกทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ GED

GED - Test - Study - Big Cover Photo 01เจาะลึกทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ GED

สวัสดีคร้าบบ น้องๆที่น่ารักทุกคน หลายๆคนคงเคยได้ยินถึงการสอบ GED หรือ สอบเทียบวุฒิมาบ้างแล้วนะครับ วันนี้พี่จะมาไขข้อข้องใจกันครับว่าการสอบนี้เป็นอย่างไร ก่อนอื่นพี่อยากบอกน้องๆไว้ว่าการสอบ GED เป็นการเพิ่มโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับน้องๆที่เรียนแบบ Homeschool มากๆครับ น่าสนใจขนาดนี้แล้ว ไปดูกันดีกว่าครับว่าการสอบ GED คืออะไร


GED - Test - Study - Big Cover Photo 02GED คืออะไร?

GED หรือชื่อเต็ม คือ General Educational Development เป็นวุฒิการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้รับรองวุฒิการศึกษานี้ให้เทียบเท่าได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 น้องๆสามารถใช้วุฒิ GED นี้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้นหมายความว่าหากน้องๆสอบ GED ผ่านแล้ว ก็เทียบเท่ากับการจบ ม.6 โดยน้องๆสามารถนำวุฒิ GED ที่ได้นี้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องต้องการได้เลยครับ (ทั้งนี้ให้น้องๆดูประกาศของคณะที่ต้องการเข้าเรียนอีกครั้งนะครับว่ารับการสอบเทียบวุฒิ GED หรือไม่)

การได้มาซึ่งวุฒิ GED นี้ น้องจะต้องไปสอบข้อสอบที่ออกโดย GED อเมริกา ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่ Reasoning Through Language Arts (RLA), Social Studies, Mathematical Reasoning, และ Science ซึ่งข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ที่เน้นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต เชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์และตรรกะครับผม


GED - Test - Study - Big Cover Photo 03
ใครสอบ GED ได้บ้าง?

น้องๆสามารถสอบ GED ได้เมื่อมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง (Consent Form)


GED - Test - Study - Big Cover Photo 04GED สอบอะไรบ้าง?

                การสอบ GED จะแบ่งออกเป็น 4 รายวิชา ได้แก่ Reasoning Through Language Arts (RLA), Social Studies, Mathematical Reasoning, และ Science คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน น้องๆต้องสอบได้คะแนนวิชาละ 145 คะแนนขึ้นไป จึงจะได้วุฒิ GED ซึ่งรายละเอียดโครงสร้างข้อสอบมีดังนี้ครับ

1.Reasoning Through Language Arts (RLA) ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยข้อสอบแบบ multiple choices, drag and drop, select and area, and drop down วัดทักษะการอ่าน ไวยากรณ์พื้นฐาน และการเขียนเรียงความแบบ argumentative โดยการสอบ ใช้เวลารวม 150 นาที แบ่งออกเป็นสองส่วน

         a. Part 1 – การอ่าน และ ไวยากรณ์พื้นฐาน จำนวนคำถามโดยประมาณ 45 ข้อ

                i. เรื่องแต่ง (fiction) 2 เรื่อง

                ii. บทความทั่วไป (non-fiction) 5 เรื่อง

                ii. บทความเพื่อวัดความรู้ไวยากรณ์พื้นฐาน 1 เรื่อง

         b. Part 2 – การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

2.Social Studies ข้อสอบวิชาสังคม ประกอบไปด้วยคำถาม 30 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 70 นาที ทักษะที่เน้นในวิชานี้คือการอ่านวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครอง รวมถึงการอ่านตัวเลข กราฟ ตาราง และแผนที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

         a. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)

         b. การเมืองการปกครอง (Civic and government)

         c. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

         d. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

3.Mathematical Reasoning ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 46 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 115 นาที หัวข้อที่ออก ได้แก่

         a. คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Math)

         b. เรขาคณิต (Geometry)

         c. พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)

         d. กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and function)

4.Science ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 34 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที หัวข้อที่ออกได้แก่

         a. การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Reading for meaning in Science)

         b. การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Designing and interpreting science experiments)

         c. การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (Using numbers and graphics in science)

GED - Test - Study - Big Cover Photo 05วิธีการสมัครสอบ GED

สมัครสอบที่ www.ged.com

รอบสอบ GED

มีรอบสอบทุกวันจันทร์-อาทิตย์ และรู้ผลสอบทันที  ยกเว้นวิชา RLA รอผลประมาณ 1 สัปดาห์


GED - Test - Study - Big Cover Photo 06
ค่าสมัครสอบ GED

ค่าสมัครสอบ 75 USD/วิชา (ประมาณ 2,400 บาท) รวมค่าสมัครสอบ 4 วิชา เป็นเงิน 300 USD

ศูนย์สอบ GED

  • Paradigm Language Institute เพลินจิต
  • Pearson Professional Centers: BB Building อโศก
  • ต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก และภูเก็ต
    GED - Test - Study - Big Cover Photo 07

วุฒิ GED ใช้เข้าคณะอะไรได้บ้าง?

พี่ขออนุญาตยกตัวอย่าง คณะท็อปฮิตที่รับวุฒิ GED ในการศึกษาต่อ ดังนี้ครับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ISE)

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)

-คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA)

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (COMMDE, INDA)

-คณะจิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ (JIPP)

-คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BSAC)

-คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (COMMARTS)

-คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)

-หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (BAScii)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (TEP, TEPE)

-สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)

-คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BE)

-การเมืองและการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ (BIR)

-อังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS)

-ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC)

-สื่อมวลชนศึกษา (BJM)

-กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ (LL.B.)

-หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (BSI)

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดรับวุฒิ GED เช่น วิทยาลัยนานาชาติมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยเอกชนอีกด้วย ส่วนกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่จะไม่รับวุฒิ GED หากน้องๆ สนใจคณะไหนสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของคณะดังกล่าว หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@ : @ignitebyondemand ได้ตลอดเลยครับ

 เคล็ดลับในการสอบผ่านทุกวิชาของ GED

                พื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นส่วนที่สำคัญมากในการสอบ GED ให้ผ่านและได้คะแนนดี เพราะข้อสอบ GED ไม่ได้เน้นความจำใดๆ แต่เน้นความเข้าใจองค์ความรู้พื้นฐานในแต่ละรายวิชาครับ และความสามารถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงสถานการณ์ในข้อสอบได้ หากน้องๆมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ไปจนถึงดีมาก จะทำให้ระยะเวลาในการเตรียมตัวเพื่อการสอบเทียบวุฒิสั้นลง และมีโอกาสในการสอบผ่านสูง แต่หากวันนี้น้องๆคนใดไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตนเองทาง ignite by Ondemand สามารถเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆในส่วนนี้ได้ ซึ่งการเรียนจะเน้น การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และ ทักษะที่จำเป็น ต่อการนำไปต่อยอดการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหลักในการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาในการเรียนขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้เดิมของน้องๆ แต่จะอยู่ในช่วงเวลา 2-6 เดือนในการเรียนให้จบหลักสูตร เพื่อไปสู่ขั้นตอนการเตรียมพร้อมเข้าสู่การสอบเทียบวุฒิซึ่งจะมีจัดสอบทุกๆสัปดาห์ครับ


GED - Test - Study - Big Cover Photo 08

น้องๆสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบวัดความรู้ (Placement Test) ได้ที่สาขา ignite by Ondemand อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 12B
และหากน้องๆสนใจคอร์สเรียน GED สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครเรียนได้ทาง Line@ คลิกได้เลยครับ
@ignitebyondemand

 

 

 

 

 

About The Author

IGNITE

ignite by OnDemand เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่เปรียบเสมือนเพื่อนสนิท ที่ดูแลน้องๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะพูดคุยกับน้องๆได้ทุกเรื่อง โดยมีภารกิจหลักคือ ทำให้น้องพร้อมที่สุด พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ นั้นคือ สอบเข้าภาคอินเตอร์รั้ว จุฬา-ม.ธ. และ มหิดลฯ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

Review - BMAT Test - Part1 - Big Cover 1
Posted by IGNITE | May 17, 2019
รีวิวข้อสอบพร้อมเทคนิคพิชิต ข้อสอบ BMAT Part 1 By พี่ภัทร์และพี่กั๊ก
รีวิวข้อสอบพร้อมเทคนิคพิชิต ข้อสอบ BMAT Part 1  By พี่ภัทร์และพี่กั๊ก สวัสดีครับน้องๆ ทุกคน วันนี้พี่ภัทร์และพี่กั๊กจะขอเอาใจน้องๆ ที่อยากเป็นหมอ น้องๆหลายคนคงทราบกันแล้วว่า BMAT สำคัญมากๆ ในการยื่นเข้ารอบ 1 (Portfolio) โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการเปิดรับสมัครด้วยการยื่นคะแนน BMAT กว่า 400 ที่นั่ง !!! จากหลายสถาบัน โอกาสมาถึงขนาดนี้ ใครไม่เตรียมสอบ BMAT...
Delve into - IELTS Writing - 7up - Big Cover Photo1
Posted by ปรัชญพงศ์ ยาศรี | May 16, 2019
เจาะลึก ทุกเกณฑ์การให้คะแนนและเทคนิค IELTS Writing เพื่อพิชิตคะแนน 7.0 Up โดย ดร.พี่กั๊ก Ignite by OnDemand
เจาะลึก ทุกเกณฑ์การให้คะแนนและเทคนิค IELTS Writing เพื่อพิชิตคะแนน 7.0 Up โดย ดร.พี่กั๊ก Ignite by OnDemand สวัสดีครับน้องๆชาว ignite ทุกคน พี่กั๊กมารายงานตัวแล้วครับ น้องๆรู้ไหมครับว่า ในการสอบ IELTS ทักษะไหนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะที่คะแนนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แน่นอนครับว่า คือ ทักษะการเขียน (Writing) เพราะเป็นทักษะที่เราจะต้องแสดงความสามารถทางภาษาออกไปทั้งหมดทั้งด้านเนื้อหา ด้านการถ่ายทอด และด้านภาษาที่ใช้สื่อ ซึ่งทำให้เราไม่สามารถเดาสุ่มคำตอบได้เหมือนทักษะอื่นๆ             เพื่อเป็นผู้ช่วยให้น้องๆได้อัพคะแนน...
Review - แพทย์ มข. - BMAT - Faculty of Medicine - Northeast - Thailand - Big Cover 1
Posted by ignite idol | May 8, 2019
รีวิวสอบเข้า แพทย์ มข. & รามา โอกาสที่มากกว่าของชาวอีสาน
เริ่มรู้จัก BMAT แพทย์ มข. & รามา และโอกาสที่มากกว่าสำหรับชาวอีสาน          ผมรู้จัก BMAT ตอนมาฟังงานแนะแนวของ OnDemand ที่จังหวัดอุดรธานี ก็รู้สึกว่าน่าสนใจ เป็นอีกทางเลือกนึงที่เหมาะกับเรา สำหรับโอกาสในการเข้าหมอด้วยรอบ Portfolio แล้วสมัยที่ผมอยู่ม.5 เทอม1 ทางแพทย์ มข. เขาก็ประกาศเปิดรับด้วยคะแนน BMAT พอดี แต่รับแค่ 36 คนเอง...