GED คืออะไร? เจาะลึกทุกรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ GED

         ผู้ปกครองและน้องๆ หลายๆ คนคงเคยได้ยินถึงการสอบ GED หรือ สอบเทียบวุฒิ GED มาบ้างแล้วนะครับ วันนี้พี่จะมาไขข้อข้องใจกันครับว่าการสอบนี้เป็นอย่างไร ก่อนอื่นพี่อยากบอกน้องๆ ว่าการสอบ GED เป็นการเพิ่มโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับน้องๆ ที่เรียนแบบ Homeschool มากๆ ครับ น่าสนใจขนาดนี้แล้ว ไปดูกันดีกว่าครับว่าการสอบ GED คืออะไร?

GED คืออะไร?

         GED หรือชื่อเต็ม คือ General Educational Development เป็นวุฒิการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้รับรองวุฒิการศึกษานี้ให้เทียบเท่าได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 น้องๆ สามารถใช้วุฒิ GED นี้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้นหมายความว่าหากน้องๆ สอบ GED ผ่านแล้ว ก็เทียบเท่ากับการจบ ม.6 โดยน้องๆ สามารถนำวุฒิ GED ที่ได้นี้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องต้องการได้เลยครับ (ทั้งนี้ให้น้องๆ ดูประกาศของคณะที่ต้องการเข้าเรียนอีกครั้งนะครับว่ารับการสอบเทียบวุฒิ GED หรือไม่)

 

การได้มาซึ่งวุฒิ GED นี้ น้องจะต้องไปสอบข้อสอบที่ออกโดย GED อเมริกา ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่ 

 1. Reasoning Through Language Arts (RLA)
 2. Social Studies
 3. Mathematical Reasoning
 4. Science

ซึ่งข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ที่เน้นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต เชื่อมโยงการคิดวิเคราะห์และตรรกะครับผม

ใครสอบ GED ได้บ้าง?

น้องๆ ทุกคนสามารถสอบ GED ได้ แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง (Consent Form)

GED สอบอะไรบ้าง?

         การสอบ GED จะแบ่งออกเป็น 4 รายวิชา ได้แก่ Reasoning Through Language Arts (RLA), Social Studies, Mathematical Reasoning, และ Science คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน น้องๆ ต้องสอบได้คะแนนวิชาละ 145 คะแนนขึ้นไป จึงจะได้วุฒิ GED ซึ่งรายละเอียดโครงสร้างข้อสอบมีดังนี้ครับ

1. Reasoning Through Language Arts (RLA) ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยข้อสอบแบบ multiple choices, drag and drop, select and area, and drop down วัดทักษะการอ่าน ไวยากรณ์พื้นฐาน และการเขียนเรียงความแบบ argumentative โดยการสอบ ใช้เวลารวม 150 นาที แบ่งออกเป็นสามส่วน

         Part 1 – 30 minutes

                – Reading (2 Passages)

         Part 2 – 45 minutes

                – Extended Response

         Part 3 – 65 minutes

                 – Reading (4 Passages)
                 – Standard English Convention (2 Passages)

2. Social Studies ข้อสอบวิชาสังคม ประกอบไปด้วยคำถาม 30 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 70 นาที ทักษะที่เน้นในวิชานี้คือการอ่านวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการเมืองการปกครอง รวมถึงการอ่านตัวเลข กราฟ ตาราง และแผนที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

         a. ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History)

         b. การเมืองการปกครอง (Civic and government)

         c. เศรษฐศาสตร์ (Economics)

         d. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

 

3. Mathematical Reasoning ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 46 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 115 นาที หัวข้อที่ออก ได้แก่

         a. คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Math)

         b. เรขาคณิต (Geometry)

         c. พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)

         d. กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and function)

 

4. Science ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 34 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที หัวข้อที่ออกได้แก่

         a. การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Reading for meaning in Science)

         b. การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Designing and interpreting science experiments)

         c. การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (Using numbers and graphics in science

วิธีการสมัครสอบ GED

สมัครสอบที่ www.ged.com

 

รอบสอบ GED

มีรอบสอบทุกวัน และสามารถรู้ผลสอบได้ทันที 3 วิชา ยกเว้นวิชา RLA รอผลประมาณ 1 สัปดาห์

 

ค่าสมัครสอบ GED

ค่าสมัครสอบ 80 USD/วิชา (ประมาณ 2,700 บาท) รวมค่าสมัครสอบ 4 วิชา เป็นเงิน 320 USD

 

ศูนย์สอบ GED

 • Paradigm Language Institute เพลินจิต
 • Pearson Professional Centers: BB Building อโศก
 • ต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก และภูเก็ต

วุฒิ GED ใช้เข้าคณะอะไรได้บ้าง?

พี่ขอยกตัวอย่าง คณะท็อปฮิตที่รับวุฒิ GED ในการศึกษาต่อ ดังนี้ครับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ISE)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (COMMDE, INDA)
 • คณะจิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ (JIPP)
 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BSAC)
 • คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (COMMARTS)
 • คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (BAScii)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (TEP, TEPE)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BE)
 • การเมืองและการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ (BIR)
 • อังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS)
 • ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC)
 • สื่อมวลชนศึกษา (BJM)
 • กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ (LL.B.)
 • หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ (BSI)

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดรับวุฒิ GED เช่น วิทยาลัยนานาชาติมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยเอกชนอีกด้วย ส่วนกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ส่วนใหญ่จะไม่รับวุฒิ GED หากน้องๆ สนใจคณะไหนสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของคณะดังกล่าว หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@ : @ignitebyondemand ได้ตลอดเลยครับ

เคล็ดลับในการสอบผ่านทุกวิชาของ GED

         พื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นส่วนที่สำคัญมากในการสอบ GED ให้ผ่านและได้คะแนนดี เพราะข้อสอบ GED ไม่ได้เน้นความจำใดๆ แต่เน้นความเข้าใจองค์ความรู้พื้นฐานในแต่ละรายวิชาครับ และความสามารถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงสถานการณ์ในข้อสอบได้ หากน้องๆ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ไปจนถึงดีมาก จะทำให้ระยะเวลาในการเตรียมตัวเพื่อการสอบเทียบวุฒิ GED สั้นลง และมีโอกาสในการสอบผ่านสูง แต่หากวันนี้น้องๆ คนใดไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตนเองทาง ignite by Ondemand สามารถเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ในส่วนนี้ได้ ซึ่งการเรียนจะเน้น การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และ ทักษะที่จำเป็น ต่อการนำไปต่อยอดการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหลักในการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาในการเรียนขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้เดิมของน้องๆ แต่จะอยู่ในช่วงเวลา 2-6 เดือนในการเรียนให้จบหลักสูตร เพื่อไปสู่ขั้นตอนการเตรียมพร้อมเข้าสู่การสอบเทียบวุฒิ GED

มาทำความรู้จักการสอบ GED คืออะไร? เพิ่มเติมโดยครูหมิง ครูผู้เชี่ยวชาญการสอน GED ได้ที่ Video นี้เลยครับ

คอร์สเรียน GED ที่ ignite เลือกเรียนได้ตามสไตล์ที่ตอบโจทย์

         พร้อมติว GED ออนไลน์ ได้ทุกที่ ผ่านระบบ Anywhere ได้แล้ววันนี้ ที่ Shop Online คลิกเลย >> https://bit.ly/3uM0iO7

         พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา แนะแนว และอัพเดตข้อมูลในการเตรียมตัวสอบ GED ผ่านทาง line group >> https://bit.ly/3v2406Z

         สามารถทักเข้ามาทำแบบทดสอบวัดความรู้ (Placement Test) และหากน้องๆ สนใจคอร์สเรียน GED สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครเรียนได้ทาง Line คลิกได้เลยครับ

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...