รวม Requirement ยื่นคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไทย TCAS รอบ 1 สำหรับเด็กโรงเรียนอินเตอร์

รวม Requirement - คณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ - TCAS รอบ 1 Portfolio - สำหรับเด็กโรงเรียนอินเตอร์ - Thumbnai

         สวัสดีน้องๆ โรงเรียนอินเตอร์ ที่อยากเรียนแพทย์ ทุกคนนะครับ วันนี้ ignite ได้รวบรวม Requirement ของคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยไทย TCAS รอบ1 หรือ แพทย์ รอบ Portfolio ทั้งหมดมาให้น้องๆ ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวให้ชัวร์ว่า ถ้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาแล้วแต่ละหลักสูตรต้องใช้คะแนนอะไร เท่าไรบ้าง อย่ารอช้าน้องๆ ว่าที่คุณหมอทุกคน สนใจคณะไหน มหาลัยไหน ไปดูกันได้เลยครับ

รวม Requirement ยื่นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยไทย TCAS รอบ 1 สำหรับเด็กโรงเรียนอินเตอร์

Requirement - คณะแพทยศาสตร์ - TCAS รอบ 1 - Portfolio - สำหรับเด็กโรงเรียนอินเตอร์ - Bigcover2

คณะแพทยศาสตร์ โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน หรือ
ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ

โดยมี GPAX ≥ 3.50 (ตลอด 5 ภาคการศึกษาของชั้น ม.4- ม.6) หรือตามหลักสูตรการศึกษานั้นๆ

1. มีคะแนนสอบกลุ่ม English Proficiency

ตารางคะแนนสอบกลุ่ม-English-Proficiency-จุฬา

2. มีคะแนนสอบ BMAT(Biomedical Admission Test)

ตารางคะแนนสอบ-BMAT-จุฬา

3. Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู้ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือรางวัลที่ได้รับในช่วง 5ปีที่ผ่านมาในด้านจิตสาธารณะ การวิจัย หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4

4. สอบสัมภาษณ์แบบ MMI (Multiple Mini- interview)

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณะสุข ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ PCCMS และ University College London (หลักสูตร 2 ปริญญา)

ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน หรือ
ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ

1. มีคะแนนสอบกลุ่ม English Proficiency

ตารางคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-ราชวิทยาลัย-จุฬาภรณ์-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

2. มีคะแนนสอบ BMAT(Biomedical Admission Test)

ตารางคะแนนกลุ่ม-Academic-Achievements-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

3.Portfolio ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
*(จำนวน 10-20 หน้า กระดาษ A4 รวมหน้าปก และใช้ฟอนด์ Cordia new ขนาดน้อยกว่า 16)

3.1 ประวัติส่วนตัว
3.2 ผลงานวิจัยและวิชาการรวมทั้งรางวัลหรือทุนที่ได้รับ
3.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จิตอาสาหรือกิจกรรมอื่นๆ
3.4 เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ(Essay)ความยาว 800- 1000 คำ ให้เลือกเขียน เพียง 1 หัวข้อจากหัวข้อต่อไปนี้

 1. ความล้มเหลวหรือความผิดผลาดในอดีต และสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือ
 2. ความสำเร็จหรือประสบการณ์ที่ดีในอดีตที่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน

4. สอบสัมภาษณ์แบบ MMI (Multiple Mini- interview)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)

เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้มาก่อนแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70% หรือเทียบเท่า

1. มีผลคะแนนกลุ่ม English Proficiency

ตารางคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-แพทย์ขอนแก่น

2. มีคะแนนสอบ BMAT(Biomedical Admission Test)

ตารางคะแนนสอบ-BMAT(Biomedical-Admission-Test)-แพทย์ขอนแก่น

3. Portfolio ที่ประกอบด้วยการได้รับรางวัล หรือเข้าร่วกิจกรรมต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสามารถพิเศษ ด้านจิตสาธารณะและด้านความเป็นผู้นำ

4. สอบสัมภาษณ์แบบ MMI (Multiple Mini- interview)

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ใน GRADE 12 ระบบอังกฤษ หรือ YEAR 13 ระบบอเมริกัน ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ศึกษาทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

1. มีผลคะแนนกลุ่ม English Proficiency

ตารางคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-คณะแพทยศาสตร์ ลาดกระบัง

2. มีผลคะแนนกลุ่ม Academic Achievements

ตารางคะแนนกลุ่ม-Academic-Achievements-คณะแพทย์-ลาดกระบัง

3. Personal Statement บรรยายถึงแรงจูงใจและความคาดหวังของการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1,000 คํา

4. สัมภาษณ์แบบ Multiple Mini Review (การสัมภาษณ์ในห้องย่อยแบบหมุนเวียน)

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ์ CICM โครงการพิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต(ภาคภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องมีผลการสอบ 3 รายวิชา ได้แก่ 1. Biology 2. Chemistry 3. Mathematics หรือ Physics หรือผลการทดสอบแบบ Combined Science

1. มีผลคะแนนกลุ่ม English Proficiency

ตารางคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ์-CICM
2. มีคะแนนสอบ BMAT(Biomedical Admission Test)

3. Portfolio + สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

ประกอบด้วย

 • ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพ
 • ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม การบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและสังคม
 • ความรู้ความสามารถพิเศษ

โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

นักเรียนหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย

1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาเทียบเท่าชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต ตามเกณฑ์เทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

2. มีผลคะแนนสอบดังนี้

ตารางผลคะแนนสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์-มศว-นอตติงแฮม

3. หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยระบุว่าหากผ่านการสอบคัดเลือกจะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้เต็มเวลา

4. กรณีไม่สามารถทำเรื่องเรียนจบก่อนกำหนดได้ ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน ดังนี้

ตารางคะแนนกรณีไม่สามารถทำเรื่องเรียนจบก่อนกำหนดได้---คณะแพทยศาสตร์---มศว---นอตติงแฮม

หรือ

ตารางคะแนนalevelกรณีไม่สามารถทำเรื่องเรียนจบก่อนกำหนดได้-คณะแพทยศาสตร์-มศว-นอตติงแฮม

นักเรียนหลักสูตรนานาชาติจากต่างประเทศ

1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาเทียบเท่าชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต ตามเกณฑ์เทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

2. มีผลคะแนนสอบดังนี้

ตารางผลคะแนนสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์-มศว-นอตติงแฮม

หรือ

ตารางคะแนนalevelsนานาชาติ-คณะแพทยศาสตร์-มศว-นอตติงแฮม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. คุณสมบัติเฉพาะ

 1. Portfolio เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาเรียกผู้สมัครมาสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน (พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ดังนี้
 2. Personal statement ที่อย่างน้อยควรอธิบาย ได้แก่ เหตุผลที่สมัครเรียนแพทย์,แรงจูงใจในการอยากเรียนแพทย์ม จุดมุ่งหมายในชีวิต
 3. กิจกรรม/ผลงาน พร้อมรายละเอียดและหลักฐานของกิจกรรม/ผลงานต่างๆ
 4. มีอาจารย์ที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี จำนวน 2 ท่าน เขียนแนะนำผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์เพราะอะไร
2. มีผลคะแนนกลุ่ม English Proficiency
ตารางคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มีคะแนนสอบ BMAT(Biomedical Admission Test)
ตารางคะแนนกลุ่ม-BMAT-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-มหาวิทยาลัยมหิดล

4. มีผลการศึกษาหรือผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตารางผลการศึกษาหรือผลการสอบ-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-มหาวิทยาลัยมหิดล

5. สอบสัมภาษณ์แบบ MMI (Multiple Mini- interview)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

1. คุณสมบัติเฉพาะ

 1. Portfolio เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาเรียกผู้สมัครมาสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน (พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ดังนี้
 2. Personal statement การสมัคร พ.บ. – วศ. ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) ที่อย่างน้อยควรอธิบาย
 3. คือ เหตุผลที่สมัครเรียนแพทย์ Biomedical Engineering และแรงจูงใจที่อยากเรียน Biomedical Engineering – จุดมุ่งหมายในชีวิต
 4. กิจกรรม/ผลงาน พร้อมรายละเอียดและหลักฐานของกิจกรรม/ผลงานต่างๆ
 5. มีอาจารย์ที่รู้จักท่านเป็นอย่างดี จำนวน 2 ท่าน เขียนแนะนำผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์ทาง Biomedical Engineering เพราะอะไร
2. มีผลคะแนนกลุ่ม English Proficiency
ตารางคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มีคะแนนสอบ BMAT(Biomedical Admission Test)
ตารางคะแนนกลุ่ม-BMAT-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-มหาวิทยาลัยมหิดล

4. มีผลการศึกษาหรือผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง

ตารางผลการศึกษาหรือผลการสอบ-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-มหาวิทยาลัยมหิดล

5. สอบสัมภาษณ์แบบ MMI (Multiple Mini- interview)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติ ระบบ UK system

ตารางคะแนนโรงเรียนนานาชาติ-ระบบ-UK-คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

โรงเรียนนานาชาติ ระบบ US system

ตารางคะแนนโรงเรียนนานาชาติ-ระบบ-US-คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

มีคะแนนสอบกลุ่ม English Proficiency

ตารางคะแนนสอบกลุ่ม-English-Proficiency-คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่
3. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตารางผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง-คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่-1
4. สอบสัมภาษณ์

รวม Requirement ยื่นคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไทย TCAS รอบ 1 สำหรับเด็กโรงเรียนอินเตอร์

Requirement - คณะทันตแพทยศาสตร์ - TCAS รอบ 1 - Portfolio - สำหรับเด็กโรงเรียนอินเตอร์ - Bigcover2

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาอเมริกัน หรือ
ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาอังกฤษ
โดยมี GPAX 6 ภาคการศึกษา ≥ 3.75 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าสำหรับโรงเรียนนานาชาติ

1. มีคะแนนสอบกลุ่ม English Proficiency

ตารางผลคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-คณะทันตแพทยศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มีผลคะแนนกลุ่ม Academic Achievements

ตารางคะแนนกลุ่ม-Academic-Achievements-คณะทันตแพทยศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หรือ
หรือตารางคะแนนกลุ่ม-Academic-Achievements-คณะทันตแพทยศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. Portfolio + สอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
 • กิจกรรมทางวิชาการ 50 คะแนน
 • การบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ 50 คะแนน
 • สัมภาษณ์ ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและ
 • ภาษาอังกฤษ 25 คะแนน
 • แนวคิดทางจริยธรรม 25 คะแนน
 • ความเหมาะสมในการเป็นทันตแพทย์ 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบสอบสัมภาษณ์ ≥ 70

คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่ไม่ได้มีการประเมินผลแบบเกรดเฉลี่ย หรือเป็นนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จะต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชากลุ่ม วิทย์-คณิต ≥ 3.80 หรือ ≥ 70 %

1. มีคะแนนสอบกลุ่ม English Proficiency

ตารางคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-ทันตแพทยศาสตร์-ขอนแก่น

2. มีผลคะแนนกลุ่ม Academic Achievements

ตารางคะแนนกลุ่ม-Academic-Achievements-คณะทันตแพทยศาสตร์--ขอนแก่น
หรือ
หรือตารางคะแนนกลุ่ม-Academic-Achievements-คณะทันตแพทยศาสตร์--ขอนแก่น

3. Portfolio ประกอบด้วย
ด้านวิชาการ 50 คะแนน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และความสามารถพิเศษ 50 คะแนน

4. เกณฑ์การพิจารณา

 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 25 คะแนน
 • แนวคิดทางจริยธรรม 25 คะแนน
 • ความเหมาะสมในการเป็นทันตแพทย์ 25 คะแนน
 • การวิเคราะห์ 25 คะแนน

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ์ CICM โครงการพิเศษ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร ทวิภาษา)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต้องมีผลการสอบ 3 รายวิชา ได้แก่ 1. Biology 2. Chemistry 3. Mathematics หรือ Physics หรือผลการทดสอบแบบ Combined Science

1. มีคะแนนสอบกลุ่ม English Proficiency

ตารางคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-ทันตแพทยศาสตร์-วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ์-CICM
2. มีคะแนนสอบ BMAT(Biomedical Admission Test)

3. Portfolio + สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

 • ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพ
 • ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม การบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและสังคม
 • ความรู้ความสามารถพิเศษ

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบโรงเรียนนานาชาติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ

 • ต้องมีรายวิชา ใน transcript ดังนี้ เคมี ,ชีววิทยา,ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์และต้องมีผลการศึกษา ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

กรณีหลักสูตร AP

 • GPAX ≥ 3.00 ผลการศึกษา Grade 10-12 หรือ Grade 10 จนถึงวันที่รับสมัคร

กรณีหลักสูตร IB

 • มีคะแนนรวม ≥ 35 และ GPAX ≥ 3.00 ผลการศึกษาYear 10 จนถึงวันที่รับสมัคร

กรณีหลักสูตร GCE Advance Level / A Level

 • มีอย่างน้อย 3 รายวิชา ≥ B และอย่างน้อย 1 รายวิชา ≥ A และ GPAX ≥ 3.00 ผลการศึกษาYear 10 จนถึงวันที่รับสมัคร

1. มีคะแนนสอบกลุ่ม English Proficiency

ตารางคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-มหาวิทยาลัยมหิดล

2. มีผลคะแนนกลุ่ม Academic Achievements

ตารางคะแนนกลุ่ม-Academic-Achievements-คณะทันตแพทยศาสตร์-มหิดล

ผลคะแนน BMAT (ถ้ามีสามารถยื่นร่วมได้)

3. Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ

 1. CV ประวัติส่วนตัว ไม่เกิน 1 หน้า A4
 2. Motivation letter ไม่เกิน 1 หน้า A4
 3. กิจกรรม วิชาการ ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านศิลปะ โดยนำเสนอเพียง 1 ผลงานต่อด้าน ด้านละไม่เกิน 1 แผ่น A4

4. Recommendation letters ม.ปลาย 2 ฉบับ จากครูประจำชั้น และผู้อำนวนการโรงเรียน
*กรณีไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศต้องมี transcript กลุ่มรายวิชาวิทย์-คณิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการรับผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ)

 1. ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ
 2. ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ

โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ≥ 3.75

***หากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัครสอบไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่กำลังศึกษาในสถาบันอื่นๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

1. มีคะแนนสอบกลุ่ม English Proficiency

ตารางคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-คณะทันตแพทยศาสตร์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มีผลคะแนนกลุ่ม Academic Achievements

ตารางคะแนนกลุ่ม-Academic-Achievements-คณะทันตแพทยศาสตร์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ แนบหลักฐานสำเนาผลงาน โดยจะต้องมีครบทั้ง 3 ด้าน (ให้แสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 1. สำเนาผลงานแสดงทักษะ/ศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างน้อย 2 ด้าน รวมทั้งหมดไม่เกิน 4ผลงาน
 2. สำเนาผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 3 ผลงาน
 3. สำเนาผลงานด้านอื่นๆ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ด้านคุณธรรม/จริยธรรม ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ หรือด้านกีฬา ศิลปะ/ดนตรี อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนไม่เกิน 2 ผลงาน

4. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการหมอฟันคนดี)

ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ

ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ

โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ≥ 3.75

***หากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัครสอบไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่กำลังศึกษาในสถาบันอื่นๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

1. มีคะแนนสอบกลุ่ม English Proficiency

ตารางคะแนนกลุ่ม-English-Proficiency-คณะทันตแพทยศาสตร์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-โครงการหมอฟันคนดี

2. ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์

 1. เรียงความตามแบบหมอฟันคนดี
 2. หลักฐานแสดงการยกย่องด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคมใน ระดับจังหวัด (จังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) ที่มีคุณค่าสูงสุดในวิจารณญาณของท่านมา 1 ใบ พร้อมรับรองว่าเป็นสำเนาจากของจริง โดยลงนามของตนเองกำกับ หากได้รับการคัดเลือก ให้นำหลักฐานตัวจริงมาแสดง


** หลักฐานเกียรติบัตร, ถ้วยรางวัล หรือประกาศนียบัตรรับรองชัดเจน การได้มาซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการเสนอชื่อ การคัดเลือก และการพิจารณาจากองค์กร ไม่ใช่รางวัล หรือใบประกาศนียบัตรที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และต้องเป็นเกียรติบัตร, ถ้วยรางวัล หรือประกาศนียบัตร ที่เป็นผลงานในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

          สำหรับน้องๆ โรงเรียนอินเตอร์  ที่อยากสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถปรึกษาสอบถามรายละเอียดการเรียนต่อในคณะแพทย์ รอบ 1 (Portfolio) หรือทุกคณะอินเตอร์ยอดฮิต ได้ทาง Line : @igniteastar หรือคลิก และหรือโทร 02-6580023 , 091-5761475

ดูรายละเอียดคอร์สเรียน BMAT, SAT, SAT Subject Tests, IELTS ทั้งหมดได้ทาง >> https://www.ignitebyondemand.com/our-courses/

น้องๆ สามารถสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่าน Shop Online ของ ignite …พร้อมแล้วลุยเลย >> https://shop.ignitebyondemand.com/

ดูรายละเอียดคอร์สเรียน ignite A* สำหรับ International Students โดยเฉพาะเพิ่มเติมได้ทาง >> https://www.igniteastar.com/

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...