UCAT คืออะไร? ชวนรู้จักข้อสอบวัดความถนัด สู่คณะแพทย์-ทันตะใน UK

ข้อสอบ-Ucat-คือ-Blog-UCAT-ignite-by-OnDenand-Thumnail

UCAT ข้อสอบวัดความถนัด
คณะแพทย์-ทันตะใน UK

วันนี้พี่แอดมินจะชวนน้องๆ มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งข้อสอบเฉพาะทางสัญชาติ UK ที่ปัจจุบันถูกใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์และทันตแพทย์ในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ต้องบอกว่าข้อสอบ UCAT เป็น 1 ใน 2 การทดสอบหลักที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมมหาวิทยาลัย UK แต่น่าเสียดายที่ BMAT กำลังจะถูกยกเลิกการสอบในช่วงปลายปี 2023

UCAT คืออะไร?

UCAT ย่อมาจาก University Clinical Aptitude Test ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกเปลี่ยนใหม่เมื่อปี 2019 จากเดิมนั้นใช้ชื่อว่า UKCAT หรือ UK Clinical Aptitude Test เป็นการทดสอบความถนัดทางคลินิก ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการแพทย์และทันตแพทย์ แม้จะมีการปรับชื่อการทดสอบใหม่ แต่เนื้อหาการสอบนั้นยังคงเดิม

รูปแบบของข้อสอบ UCAT

ข้อสอบ UCAT เป็นข้อสอบแบบปรนัยทั้งหมด แบ่งออกเป็น 5 parts

1.Verbal Reasoning เป็นการทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล จำนวน 44 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 21 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน

2.Decision Making เป็นการทดสอบทักษะการตัดสินใจ และการใช้วิจารณญาณจากข้อมูลที่ซับซ้อน จำนวน 29 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 31 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน (ข้อละ 2 คะแนน)

3.Quantitative Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงปริมาณ เกี่ยวกับทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 36 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 25 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน

4.Abstract Reasoning เป็นการทดสอบความสามารถด้านการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ จำนวน 50 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 12 นาที คะแนนจะอยู่ระหว่าง 300 – 900 คะแนน

5.Situational Judgement เป็นการทดสอบทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ความเป็นจริง และความเข้าใจในจริยธรรมทางการแพทย์ 22 สถานการณ์ ผ่านคำถามจำนวน 69 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 26 นาที คะแนนจะระบุเป็นช่วงระหว่าง 1 ถึง 4 โดย 1 คือสูงสุดและ 4 คือต่ำสุด

ความแตกต่างของ UCAT - MCAT - BMAT

MCAT UCAT BMAT แตกต่างอย่างไร - ignite by OnDemand - Banner4

แม้จะมีเนื้อหาวิชาในการสอบที่แตกต่างจาก BMAT และ MCAT อย่างชัดเจน แต่ระยะเวลาในการสอบนั้น เรียกได้ว่าเทียบเคียงกับ BMAT เลยทีเดียว คือ สอบ UCAT 1 ครั้งจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 120 นาที แต่เป็นข้อสอบแบบปรนัย จึงมีจำนวนข้อที่มากกว่า BMAT มากเลยทีเดียว และ UCAT มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 3,600 คะแนน โดยคะแนนที่ดีที่จะช่วยให้ได้พื้นที่ในคณะแพทย์นั้นควรจะมากกว่า 650 ในแต่ละ part

กำหนดการสอบ UCAT

สำหรับกำหนดการสอบในปี 2023 จะเปิดให้สมัคร Account ในเดือนพฤษภาคม เปิดจองที่นั่งเข้าสอบในช่วงเดือนมิถุนายน และจัดการทดสอบในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายน ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกวันที่ต้องการเข้าสอบได้เอง จากนั้นผลคะแนนจะถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัยในข่วงเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน 

ค่าสมัครสอบ กรณีสอบนอกสหราชอาณาจักร £115 หรือประมาณ 4,800 บาท

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ UCAT ก็ทดลองทำได้ด้วยตัวเอง

44 MEDICAL SCHOOL in UK ใช้ UCAT ยื่นได้

44 คณะแพทย์ UK ใช้ UCAT - ignite by ondemand - banner - 1
44 คณะแพทย์ UK ใช้ UCAT - ignite by ondemand - banner - 2
44 คณะแพทย์ UK ใช้ UCAT - ignite by ondemand - banner - 3
44 คณะแพทย์ UK ใช้ UCAT - ignite by ondemand - banner - 4

ทำความรู้จักข้อสอบ UCAT และแนวโน้มการเตรียมตัวสอบเข้าแพทย์รอบพอร์ต ให้มากขึ้นภายใน 5 นาที

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...