รู้จักโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) โรงเรียนนานาชาติสายวิทย์แห่งแรกของประเทศไทย

KMIDS - International - School - Bigcover1รู้จัก KMIDS โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า โรงเรียนนานาชาติสายวิทย์แห่งแรกของประเทศไทย

           สวัสดีครับน้องๆทุกคน วันนี้ถ้าพูดถึงโรงเรียนสาธิตแนวหน้าที่เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรม หุ่นยนต์และ การเขียนชุดคำสั่งในคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ก็คงจะหนีไม่พ้นโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า  หรือ King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School (KMIDS) พี่บอกได้เลยว่าโรงเรียนนี้นั้นโดดเด่นในเรื่องวิชาการทางสายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากๆ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ก็ทันสมัยและครบครัน อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนต้นแบบที่เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมการบินนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งยังมีโควต้าให้นักเรียนสาธิตพระจอมเกล้ามีสิทธิศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก่อนใครกว่าร้อยที่นั่งในแต่ละปี สำหรับน้องๆที่สนใจการเรียนต่อสายนี้ พี่ก็ขอบอกเลยว่า โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับ  เรามาดูกันดีกว่าว่าโรงเรียนนี้มีดีอย่างไรบ้างครับ

 • KMIDS เป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งแรกที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • Pathway to KMITL คือโครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียน KMIDS เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานที่นักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยปีที่ 1 ได้ล่วงหน้าตามความสนใจในแต่ละคณะตามที่กำหนด ได้ตั้งแต่เกรด 11 (หรือชั้น ม.5) และเกรด 12 (หรือชั้น ม.6) โดยนักเรียนได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่ได้เลือกเรียนแล้วซ้ำอีกครั้ง ตอนชั้นปีที่ 1
 • หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนใช้หลักสูตรตามระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผสมผสานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย และหลักสูตรสะตีมศึกษา (STEAM Curriculum)
 • จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ Intelligent Smart Classroom มีเครื่องมือและระบบที่ทันสมัย นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น Smart board และ iPad
 • มีวิชา AP Courses (Advanced Placement) ให้เลือกเรียน ซึ่งเนื้อหาเป็นระดับมหาวิทยาลัย ใช้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

Admission Requirement

ในทุกๆปี โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  (Grade 7-8) และ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4  (Grade 9-10) โดยในแต่ละปีโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 3 รอบด้วยกันครับ สำหรับกำหนดการสอบทั้ง 3 รอบ จะตรงตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

KMIDS - Test Date - International - School - Bigcover2

และสำหรับน้องๆคนใดที่มั่นใจแล้วว่า อยากเตรียมความพร้อมตนเองเพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดี  อันดับแรกน้องๆ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนว่า ตรงตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดหรือไม่ จากนั้นจะต้องทราบประเภทของข้อสอบ ที่โรงเรียนจะจัดสอบก่อนนะครับ โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร และประเภทข้อสอบที่โรงเรียนจัดสอบในแต่ละช่วงชั้นมีดังนี้ครับ

 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 7 จะต้องจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 6 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 7 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 8 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 7 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 8 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 9 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 8 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 9 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 10 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 9 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 10 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • จะต้องไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลต่อการเรียน
 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

KMIDS - Qualification - International - School - Bigcover3

เกณฑ์การรับเข้าของ KMIDS 

สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้า Grade 7-8 และ Grade 9-10 จะต้องเจอข้อสอบที่แตกต่างกันไป ตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

KMIDS - Admission Tests - International - School - Bigcover4

สำหรับเกณฑ์การสอบผ่านของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ทางโรงเรียนเน้นการดูศักยภาพโดยรวมของผลสอบ กล่าวคือ หากน้องๆคนใดไปสอบแล้วได้คะแนนภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีเท่าที่ควร แต่สามารถทำคะแนนข้อสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ดีมาก ทางโรงเรียนอาจพิจารณาความสามารถที่น้องถนัด แต่คะแนนภาษาอังกฤษก็จะต้องไม่ต่ำเกณฑ์ไปจนเป็นอุปสรรคในการเรียนในหลักสูตรนานาชาติด้วยนะครับ

แล้วระดับคะแนนประมาณไหนที่ภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน?

Educational Testing Service หรือ ETS เป็นองค์กรที่จัดทำข้อสอบ TOEFL Junior และ TOEFL ITP ได้เทียบผลคะแนน TOEFL กับ มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา (CEFR) โดยความสามารถทางภาษาในระดับ B1 จะเป็นช่วงที่น้องๆสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น แต่คำศัพท์ ความสามารถในการอ่านและฟังยังจำกัด โดยเฉพาะในบริบทที่มีความเป็นวิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น ดังนั้นหากน้องๆมีโอกาสได้ฝึกทำข้อสอบ หรือทดลองสอบข้อสอบ TOEFL ช่วงคะแนนในเกณฑ์ B1 จะเป็นเป้าหมายให้กับน้องๆในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เมื่อเข้าไปในรั้ว KMIDS แล้วน้องๆสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างเข้าใจและสนุกไปกับมันครับ

KMIDS - TOEFL - CEFR - International - School - Bigcover5

สำหรับน้องๆคนใดที่สนใจอยากทราบรายละเอียดของโรงเรียน KMIDS เพิ่มเติม สามารถเข้าร่วมงาน MUIDS&KMIDS Info Session ได้ ในวันที่ 1 มิ.ย. 62 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ Ignite by Ondemand ชั้น 12B อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ได้ครับ
สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ link นี้เลยครับ >> http://bit.ly/2vQmYA6

ส่วนน้องๆที่พร้อมแล้วที่จะเตรียมสอบเข้าเป็นนักเรียน KMIDS พี่ๆ Ignite ก็จัดคอร์สเตรียมสอบเข้า KMIDS ไว้ให้น้องๆแล้วนะครับ  รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

KMIDS - MUIDS - Live Course - International - School - Bigcover6

หากน้องๆอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตารางเรียน สามารถสอบถามได้ที่ Line@ : @ignitebyondemand  และครั้งหน้ารอติดตามบทความวิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบ TOEFL Junior และ TOEFL ITP กันต่อนะครับ ถ้าได้อ่านแล้วจะรู้ว่า ข้อสอบนี้ง่ายกว่าที่คิด น้องๆทุกคนสามารถทำได้แน่นอนครับ ^^

สำหรับน้องๆที่สนใจโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS) สามารถอ่านเกณฑ์การรับเข้าได้ที่ บทความ >> รู้จักสาธิตมหิดลอินเตอร์ MUIDS พร้อมเกณฑ์คะแนนรับเข้า

คลิกปรึกษาวางแผนเตรียมตัวการสอบ และอัพเดตข่าวสารอินเตอร์ก่อนใครได้ที่ Line@
@ignitebyondemand

About The Author

IGNITE

ignite by OnDemand เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่เปรียบเสมือนเพื่อนสนิท ที่ดูแลน้องๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะพูดคุยกับน้องๆได้ทุกเรื่อง โดยมีภารกิจหลักคือ ทำให้น้องพร้อมที่สุด พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ นั้นคือ สอบเข้าภาคอินเตอร์รั้ว จุฬา-ม.ธ. และ มหิดลฯ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

ignite - Young - งงๆ - BMAT - Test - Bigcover1
Posted by IGNITE | July 8, 2019
[Young งงๆ] ignite ตอบทุกคำถามกับการสอบ BMAT
[Young งงๆ] ignite ตอบทุกคำถามกับการสอบ BMAT สวัสดีน้องๆว่าที่คุณหมอทุกคนครับ  เชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ BMAT เพราะมีน้องๆส่งคำถามหลังไมค์เข้ามาหาพี่แบบล้นหลามกันเลยทีเดียว...ไม่ว่าจะ “ เลือกสอบ BMAT รอบไหนดี ? สมัครอย่างไร ? หรือเนื้อหาที่ออกสอบมีอะไรบ้าง ?” และแน่นอนเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดทุกประเด็น วันนี้พี่เลยมาตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ BMAT แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเจ้าตัวข้อสอบ  “ BMAT ” กันก่อนดีกว่าครับ Question: เลือกสอบ BMAT รอบสิงหาคมและรอบตุลาคมและข้อสอบยากง่ายต่างกันไหม Answer:  การสอบแต่ละรอบความยากง่ายไม่ต่างกัน...
SAT - คืออะไร - Bigcover1
Posted by IGNITE | July 5, 2019
SAT คืออะไร? ครบทุกข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับข้อสอบ SAT
SAT คืออะไร ? ครบทุกข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับข้อสอบ SAT  น้องๆคนไหนยังสงสัยและไม่แน่ใจว่า “SAT คืออะไร” วันนี้พี่จะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้เข้าใจว่าข้อสอบ SAT คือ ? ทำไมพวกเราต้องสอบ ? เพื่อให้น้องๆสามารถวางแผนการสอบ SAT ให้แมทช์กับตารางชีวิตพวกเราทุกคนมากที่สุดนะครับ SAT คืออะไร ? SAT (SAT Reasoning Test) คือ ข้อสอบมาตรฐานสากลที่ใช้วัดความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading &...
BMAT - คืออะไร - Bigcover1
Posted by IGNITE | July 1, 2019
BMAT คืออะไร? ทำความรู้จัก BMAT อีกหนึ่งโอกาสในการเป็นหมอ
BMAT คืออะไร ? มาทำความรู้จักข้อสอบ BMAT กับโอกาสในการเป็นหมอ สวัสดีครับน้องๆ ทุกคนช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเปิดรับสมัครสอบ BMAT กันแล้ว มีน้องๆหลายคนหลังไมค์ถามกันเข้ามาเยอะมากว่า “ BMAT คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ?? ” วันนี้พี่แอดมินเลยรวบรวมข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับข้อสอบ BMAT มาน้องๆได้ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างโอกาสอีกช่องทางหนึ่งสำหรับน้องที่อยากเข้าคณะแพทย์ โดยไม่ต้องสอบ กสพท กันนะครับ ถ้าน้องๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยยย… BMAT คืออะไร ?...