รู้จักโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) โรงเรียนนานาชาติสายวิทย์แห่งแรกของประเทศไทย

KMIDS - International - School - Bigcover1รู้จัก KMIDS โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า โรงเรียนนานาชาติสายวิทย์แห่งแรกของประเทศไทย

           สวัสดีครับน้องๆทุกคน วันนี้ถ้าพูดถึงโรงเรียนสาธิตแนวหน้าที่เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรม หุ่นยนต์และ การเขียนชุดคำสั่งในคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ก็คงจะหนีไม่พ้นโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า  หรือ King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School (KMIDS) พี่บอกได้เลยว่าโรงเรียนนี้นั้นโดดเด่นในเรื่องวิชาการทางสายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากๆ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ก็ทันสมัยและครบครัน อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนต้นแบบที่เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมการบินนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งยังมีโควต้าให้นักเรียนสาธิตพระจอมเกล้ามีสิทธิศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก่อนใครกว่าร้อยที่นั่งในแต่ละปี สำหรับน้องๆที่สนใจการเรียนต่อสายนี้ พี่ก็ขอบอกเลยว่า โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับ  เรามาดูกันดีกว่าว่าโรงเรียนนี้มีดีอย่างไรบ้างครับ

 • KMIDS เป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งแรกที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • Pathway to KMITL คือโครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียน KMIDS เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานที่นักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยปีที่ 1 ได้ล่วงหน้าตามความสนใจในแต่ละคณะตามที่กำหนด ได้ตั้งแต่เกรด 11 (หรือชั้น ม.5) และเกรด 12 (หรือชั้น ม.6) โดยนักเรียนได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่ได้เลือกเรียนแล้วซ้ำอีกครั้ง ตอนชั้นปีที่ 1
 • หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนใช้หลักสูตรตามระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผสมผสานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย และหลักสูตรสะตีมศึกษา (STEAM Curriculum)
 • จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ Intelligent Smart Classroom มีเครื่องมือและระบบที่ทันสมัย นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น Smart board และ iPad
 • มีวิชา AP Courses (Advanced Placement) ให้เลือกเรียน ซึ่งเนื้อหาเป็นระดับมหาวิทยาลัย ใช้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

Admission Requirement

ในทุกๆปี โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  (Grade 7-8) และ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4  (Grade 9-10) โดยในแต่ละปีโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 3 รอบด้วยกันครับ สำหรับกำหนดการสอบทั้ง 3 รอบ จะตรงตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

KMIDS - Test Date - International - School - Bigcover2

และสำหรับน้องๆคนใดที่มั่นใจแล้วว่า อยากเตรียมความพร้อมตนเองเพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดี  อันดับแรกน้องๆ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนว่า ตรงตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดหรือไม่ จากนั้นจะต้องทราบประเภทของข้อสอบ ที่โรงเรียนจะจัดสอบก่อนนะครับ โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร และประเภทข้อสอบที่โรงเรียนจัดสอบในแต่ละช่วงชั้นมีดังนี้ครับ

 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 7 จะต้องจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 6 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 7 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 8 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 7 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 8 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 9 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 8 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 9 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 10 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 9 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 10 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • จะต้องไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลต่อการเรียน
 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

KMIDS - Qualification - International - School - Bigcover3

เกณฑ์การรับเข้าของ KMIDS 

สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้า Grade 7-8 และ Grade 9-10 จะต้องเจอข้อสอบที่แตกต่างกันไป ตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

KMIDS - Admission Tests - International - School - Bigcover4

สำหรับเกณฑ์การสอบผ่านของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ทางโรงเรียนเน้นการดูศักยภาพโดยรวมของผลสอบ กล่าวคือ หากน้องๆคนใดไปสอบแล้วได้คะแนนภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีเท่าที่ควร แต่สามารถทำคะแนนข้อสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ดีมาก ทางโรงเรียนอาจพิจารณาความสามารถที่น้องถนัด แต่คะแนนภาษาอังกฤษก็จะต้องไม่ต่ำเกณฑ์ไปจนเป็นอุปสรรคในการเรียนในหลักสูตรนานาชาติด้วยนะครับ

แล้วระดับคะแนนประมาณไหนที่ภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน?

Educational Testing Service หรือ ETS เป็นองค์กรที่จัดทำข้อสอบ TOEFL Junior และ TOEFL ITP ได้เทียบผลคะแนน TOEFL กับ มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา (CEFR) โดยความสามารถทางภาษาในระดับ B1 จะเป็นช่วงที่น้องๆสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น แต่คำศัพท์ ความสามารถในการอ่านและฟังยังจำกัด โดยเฉพาะในบริบทที่มีความเป็นวิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น ดังนั้นหากน้องๆมีโอกาสได้ฝึกทำข้อสอบ หรือทดลองสอบข้อสอบ TOEFL ช่วงคะแนนในเกณฑ์ B1 จะเป็นเป้าหมายให้กับน้องๆในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เมื่อเข้าไปในรั้ว KMIDS แล้วน้องๆสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างเข้าใจและสนุกไปกับมันครับ

KMIDS - TOEFL - CEFR - International - School - Bigcover5

สำหรับน้องๆคนใดที่สนใจอยากทราบรายละเอียดของโรงเรียน KMIDS เพิ่มเติม สามารถเข้าร่วมงาน MUIDS&KMIDS Info Session ได้ ในวันที่ 1 มิ.ย. 62 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ Ignite by Ondemand ชั้น 12B อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ได้ครับ
สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ link นี้เลยครับ >> http://bit.ly/2vQmYA6

ส่วนน้องๆที่พร้อมแล้วที่จะเตรียมสอบเข้าเป็นนักเรียน KMIDS พี่ๆ Ignite ก็จัดคอร์สเตรียมสอบเข้า KMIDS ไว้ให้น้องๆแล้วนะครับ  รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

KMIDS - MUIDS - Live Course - International - School - Bigcover6

หากน้องๆอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตารางเรียน สามารถสอบถามได้ที่ Line@ : @ignitebyondemand  และครั้งหน้ารอติดตามบทความวิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบ TOEFL Junior และ TOEFL ITP กันต่อนะครับ ถ้าได้อ่านแล้วจะรู้ว่า ข้อสอบนี้ง่ายกว่าที่คิด น้องๆทุกคนสามารถทำได้แน่นอนครับ ^^

สำหรับน้องๆที่สนใจโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS) สามารถอ่านเกณฑ์การรับเข้าได้ที่ บทความ >> รู้จักสาธิตมหิดลอินเตอร์ MUIDS พร้อมเกณฑ์คะแนนรับเข้า

คลิกปรึกษาวางแผนเตรียมตัวการสอบ และอัพเดตข่าวสารอินเตอร์ก่อนใครได้ที่ Line@
@ignitebyondemand

About The Author

IGNITE

ignite by OnDemand เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่เปรียบเสมือนเพื่อนสนิท ที่ดูแลน้องๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะพูดคุยกับน้องๆได้ทุกเรื่อง โดยมีภารกิจหลักคือ ทำให้น้องพร้อมที่สุด พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ นั้นคือ สอบเข้าภาคอินเตอร์รั้ว จุฬา-ม.ธ. และ มหิดลฯ

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

ielts - paper - based - test - vs - ielts - compute r- delivered - test - Bigcover1
Posted by IGNITE | September 10, 2019
ความแตกต่างระหว่าง IELTS Paper-Based Test VS IELTS Computer-Delivered Test
ความแตกต่างระหว่าง IELTS Paper-Based Test VS IELTS Computer-Delivered Test          สวัสดีครับว่าที่น้องๆ อินเตอร์ รวมถึงน้องๆ ทุกคนที่จะใช้คะแนน IELTS ในการยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับ เชื่อว่าหลายๆ คน คงมีคำถามว่าควร สอบ IELTS แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ดี แบบไหนจะเหมาะสำหรับตัวเรามากที่สุด ดังนั้น ในบทความนี้ ดร.พี่กั๊กและพี่แพททริคขอมาแชร์ความแตกต่างระหว่างการสอบทั้ง 2 แบบ...
ตามหา - sat - math - 100 - คะแนน - ที่หายไป - Bigcover 1
Posted by ภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์ | September 5, 2019
ตามล่าหาคะแนน SAT Math 100 คะแนนที่หายไป!
ตามล่าหาคะแนน SAT Math 100 คะแนนที่หายไป!!          สวัสดีครับน้องๆทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ SAT ในรอบปลายปีนี้ ช่วงนี้หลายคนก็คงกำลังฝึกทำโจทย์ SAT เพื่อปิดจุดอ่อนของตัวเองกันอย่างเข้มข้น หลังจากสอบ SAT รอบ May 2019 ที่ผ่านมาก็มีน้องๆ หลายคนมาบ่นกับพี่ภัทร์ว่า “โหพี่ SAT Math ผมผิดแค่ 2 ข้อเหลือ 750 เลย...
cu-tep - vs - kept - Bigcover1
Posted by IGNITE | August 19, 2019
วัดกันไปเลย! ความแตกต่างของ CU-TEP vs KEPT
วัดกันไปเลย! ความแตกต่างของ CU-TEP vs KEPT          สวัสดีครับน้องๆ กลับมาเจอกับพี่กั๊กและพี่แพททริค แบบนี้ แน่นอนว่าต้องมีข้อมูลดีๆ มาแชร์ให้น้องๆ ทุกคนครับ สำหรับใครที่กำลังสนใจสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คงเคยได้ยินเรื่องการใช้คะแนน KEPT ในการยื่นสมัครเรียนคณะดังกล่าวใน TCAS รอบที่ 1 แต่หลายๆ คนก็คงสงสัยว่า ข้อสอบ KEPT...