รู้จักโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) โรงเรียนนานาชาติสายวิทย์แห่งแรกของประเทศไทย

รู้จัก KMIDS โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า โรงเรียนนานาชาติสายวิทย์แห่งแรกของประเทศไทย

         สวัสดีครับน้องๆทุกคน วันนี้ถ้าพูดถึงโรงเรียนสาธิตแนวหน้าที่เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำด้านการสร้างนวัตกรรม หุ่นยนต์และ การเขียนชุดคำสั่งในคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ก็คงจะหนีไม่พ้นโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า หรือ King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang International Demonstration School (KMIDS) พี่บอกได้เลยว่าโรงเรียนนี้นั้นโดดเด่นในเรื่องวิชาการทางสายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากๆ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ก็ทันสมัยและครบครัน อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนต้นแบบที่เตรียมความพร้อมนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมการบินนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งยังมีโควต้าให้นักเรียนสาธิตพระจอมเกล้า มีสิทธิศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก่อนใครกว่าร้อยที่นั่งในแต่ละปี สำหรับน้องๆ ที่สนใจการเรียนต่อสายนี้ พี่ก็ขอบอกเลยว่า โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ เลยครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าโรงเรียนนี้มีดีอย่างไรบ้างครับ

 1. KMIDS เป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งแรกที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 2. Pathway to KMITL คือโครงการพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียน KMIDS เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานที่นักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยปีที่ 1 ได้ล่วงหน้าตามความสนใจในแต่ละคณะตามที่กำหนด ได้ตั้งแต่เกรด 11 (หรือชั้น ม.5) และเกรด 12 (หรือชั้น ม.6) โดยนักเรียนได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่ได้เลือกเรียนแล้วซ้ำอีกครั้ง ตอนชั้นปีที่ 1
 3. หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน ใช้หลักสูตรตามระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผสมผสานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย และหลักสูตรสะตีมศึกษา (STEAM Curriculum)
 4. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ Intelligent Smart Classroom มีเครื่องมือและระบบที่ทันสมัย นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น Smart board และ iPad
 5. มีวิชา AP Courses (Advanced Placement) ให้เลือกเรียน ซึ่งเนื้อหาเป็นระดับมหาวิทยาลัย ใช้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ADMISSION REQUIREMENT

         ในทุกๆปี โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  (Grade 7-8) และ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4  (Grade 9-10) โดยในแต่ละปีโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 3 รอบด้วยกันครับ สำหรับกำหนดการสอบทั้ง 3 รอบ จะตรงตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

         สำหรับน้องๆ คนใดที่มั่นใจแล้วว่าอยากเตรียมความพร้อมตนเอง เพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดี  อันดับแรกน้องๆ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนว่า ตรงตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดหรือไม่ จากนั้นจะต้องทราบประเภทของข้อสอบ ที่โรงเรียนจะจัดสอบก่อนนะครับ โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร และประเภทข้อสอบที่โรงเรียนจัดสอบในแต่ละช่วงชั้นมีดังนี้ครับ

 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 7 จะต้องจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 6 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 7 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 8 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 7 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 8 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 9 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 8 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 9 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 10 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 9 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 10 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • จะต้องไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลต่อการเรียน
 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกณฑ์การรับเข้าของ KMIDS

สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้า Grade 7-8 และ Grade 9-10 จะต้องเจอข้อสอบที่แตกต่างกันไป ตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

         สำหรับเกณฑ์การสอบผ่านของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ทางโรงเรียนเน้นการดูศักยภาพโดยรวมของผลสอบ กล่าวคือ หากน้องๆ คนใดไปสอบแล้วได้คะแนนภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีเท่าที่ควร แต่สามารถทำคะแนนข้อสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ดีมาก ทางโรงเรียนอาจพิจารณาความสามารถที่น้องถนัด แต่คะแนนภาษาอังกฤษก็จะต้องไม่ต่ำเกณฑ์ จนไปเป็นอุปสรรคในการเรียนในหลักสูตรนานาชาติด้วยนะครับ

แล้วระดับคะแนนประมาณไหนที่ภาษาอังกฤษจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน?

         Educational Testing Service หรือ ETS เป็นองค์กรที่จัดทำข้อสอบ TOEFL Junior และ TOEFL ITP ได้เทียบผลคะแนน TOEFL กับ มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา (CEFR) โดยความสามารถทางภาษาในระดับ B1 จะเป็นช่วงที่น้องๆ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น แต่คำศัพท์ ความสามารถในการอ่านและฟังยังจำกัด โดยเฉพาะในบริบทที่มีความเป็นวิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น ดังนั้นหากน้องๆ มีโอกาสได้ฝึกทำข้อสอบ หรือทดลองสอบข้อสอบ TOEFL ช่วงคะแนนในเกณฑ์ B1 จะเป็นเป้าหมายให้กับน้องๆ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เมื่อเข้าไปในรั้ว KMIDS แล้วน้องๆ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างเข้าใจและสนุกไปกับมันครับ

         หากน้องๆ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตารางเรียน สามารถสอบถามได้ที่ Line@ : @ignitebyondemand  และครั้งหน้ารอติดตามบทความวิเคราะห์โครงสร้างข้อสอบ TOEFL Junior และ TOEFL ITP กันต่อนะครับ ถ้าได้อ่านแล้วจะรู้ว่า ข้อสอบนี้ง่ายกว่าที่คิด น้องๆ ทุกคนสามารถทำได้แน่นอนครับ ^^

สำหรับน้องๆ ที่สนใจโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล(MUIDS) สามารถอ่านเกณฑ์การรับเข้าได้ที่ บทความ >> รู้จักสาธิตมหิดลอินเตอร์ MUIDS พร้อมเกณฑ์คะแนนรับเข้า

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...