รวม Requirement คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ TCAS67 รอบ 1

รวม-Requirement-คณะแพทย์-ทันตะอินเตอร์ TCAS67 - ignite by OnDemand - Banner

     รวมข้อมูล Requirement ของคณะแพทยศาสตร์ และ ทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรอินเตอร์ ของ TCAS67 รอบ1 Portfolio ทั้งหมดที่น่าสนใจมาให้น้องๆ ในที่เดียว เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับน้องๆ ว่าที่คุณหมอทุกคน สนใจคณะไหน มหาลัยไหน ไปดูกันได้เลยครับ…

รวม Requirement คณะแพทย์อินเตอร์ TCAS67 รอบ 1 Portolio

รวม-Requirement-คณะแพทย์อินเตอร์ TCAS67 - ignite by OnDemand - Banner

1. คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MED CICM)

TCAS67 รอบ 1

หลักสูตรที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ รับ 29 คน
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ) รับ 31 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 • สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ในระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกา หรือ Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ
    – มีผลการสอบ 3 รายวิชา ได้แก่ (1) Biology, (2) Chemistry (3) Physics หรือ Math หรือผลการสอบแบบ Combined science
    – GED ได้คำแนนวิชาละไม่น้อยกว่า 145 ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 6.5
  – TU-GET (Paper-Based) ≥ 550
  – TU-GET (Computer-Based) ≥ 79
  – TOEFL (IBT) ≥ 79
 • คะแนน BMAT ในเดือนพฤศจิกายน 2565 หรือเดือนตุลาคม 2566 (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)
 • Portfolio จํานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและคํานํา) พิมพ์ด้วยภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตามรูปแบบ ดังนี้
  หน้าที่1 ข้อมูลส่วนตัว แนะนำตัวเอง
  หน้าที่ 2 ประวัติการศึกษา
  หน้าที่ 3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5-6 เทอม) หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสําเร็จการศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา
  หน้าที่ 4 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
  หน้าที่ 5 ผลคะแนนสอบ BMAT (รูปแบบ PDF.)
  หน้าที่ 6 ความรู้ความสามารถพิเศษ ทักษะ การวิจัยและวิชาชีพ
  หน้าที่ 7 กิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ
  หน้าที่ 8 กิจกรรมต่างๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การบํารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม
  หน้าที่ 9 กิจกรรมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนา ความสามารถการดาํรงชีวิตในสังคม
  หน้าที่ 10 รางวัล ผลการประกวดโครงการ หรือกิจกรรมด้านอื่นๆ
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.cicm.tu.ac.th/

2. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (MED KMITL)

TCAS67 รอบ 1 รับ 30 คน
รับสมัคร วันที่ 1 พ.ย. – 28 ธ.ค. 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
  – มี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 7
  – TOEFL (iBT) ≥ 94
  – TOEFL (CBT) ≥ 240
  – TOEFL (paper-based) ≥ 580
  – CU-TEP ≥ 90
 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการ
  – Digital SAT Overall ≥ 1200
  – BMAT Part 1 และ Part 2 แต่ละ Part ≥ 4.0 และ Part 3 ≥ 2.5C
  – AS หรือ A Level ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (1) Biology, (2) Chemistry (3) Math หรือ (4) Physics ≥ A or A*
  – IB 3 วิชา ดังนี้ (1) Biology (2) Chemistry (3) Math หรือ (4) Physics ≥ 6
  – AP 3 วิชา ดังนี้ (1) Biology (2) Chemistry (3) Math หรือ (4) Physics ≥ 4
 • Personal Statement บรรยายถึงแรงจูงใจและความคาดหวังของการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 1,000 คํา
 • Recommendation letters จากผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ จํานวน 2 ฉบับ
 • สอบข้อเขียน MD@KMITL ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง แบ่งข้อสอบเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  1. scientific thinking
  2. biomedical knowledge
  3. academic writing
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://curriculum.kmitl.ac.th/faculty/medicine/

3. โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร (MED SWU-NOTT)

TCAS67 รอบ 1 รับ 20 คน

รับสมัคร วันที่ 27 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

  • นักเรียนโรงเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์ – คณิต) ต้องมีคะแนนตามที่กำหนดต่อไปนี้
   – GPAX ม.4 – ม.5 (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) ≥ 3.00
   – GPA รายวิชา (1) ชีววิทยา (2) เคมี (3) คณิต หรือ (4) ฟิสิกส์ ≥ 3.00
   – IELTS Academic UKVI ≥7.00 (แต่ละทักษะ ≥ 6.5)
   (ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร)
   – BMAT ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
  • นักเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
   – มีผลคะแนนสอบ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
        #A Level ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (1) Biology, (2) Chemistry (3) Math หรือ (4) Physics ≥ B
        #กรณีอยู่ระหว่างการศึกษา IGCSE , O-Level 3 รายวิชา คือ (1) Biology, (2) Chemistry ≥ A และ (3) Physics หรือ Math ≥ B
        #IB 3 วิชา ดังนี้ (1) Biology (2) Chemistry (3) Math หรือ (4) Physics รวม 5 วิชา ≥ 3
        #IB Pre-determined 3 วิชา ดังนี้ (1) Biology (2) Chemistry (3) Math หรือ (4) Physics ≥ 4
   – ผลคะแนนทางวิชาการ 2 Test ดังต่อไปนี้
        #IELTS Academic UKVI ≥ 7.0 โดยแต่ละทักษะต้อง ≥ 6.5
        #BMAT ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
  •  นักเรียนหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ
   มีผลคะแนนสอบ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
        #A Level ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (1) Biology, (2) Chemistry (3) Math หรือ (4) Physics ≥ B
        #กรณีอยู่ระหว่างการศึกษา IGCSE , O-Level 3 รายวิชา คือ (1) Biology, (2) Chemistry ≥ A และ (3) Physics หรือ Math ≥ B
        #IB 3 วิชา ดังนี้ (1) Biology (2) Chemistry (3) Math หรือ (4) Physics รวม 5 วิชา ≥ 3
        #IB Pre-determined 3 วิชา ดังนี้ (1) Biology (2) Chemistry (3) Math หรือ (4) Physics ≥ 4
        #NCEA 3 วิชา ดังนี้ (1) Biology ( (2) Chemistry และ (3) Mathematics หรือ (4) Physics  ≥ 3.00 ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด
             **จะต้องขอใบเทียบวุฒิการศึกษาตัวจริงที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผลการสอบ IGCSE โดยจะตองมีคะแนนในวิชา Biology และ Chem ไม่ตํ่ากว่า A และ Math หรือ Physics ไม่ตํ่ากว่า B
   – ผลคะแนนทางวิชาการ 2 Test ดังต่อไปนี้
        #IELTS Academic UKVI ≥ 7.0 โดยแต่ละทักษะต้อง ≥ 6.5
        #BMAT ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
  • Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมหน้าปก) ไม่มีแบบกําหนด และเอกสารที่เป็น หน้าหลังนับทุกหน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://admission.swu.ac.th/admissions2/index.php

รวม Requirement คณะทันตแพทย์อินเตอร์ TCAS67 รอบ 1 Portolio

รวม-Requirement-คณะทันตะอินเตอร์ TCAS67 - ignite by OnDemand - Banner

1.คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัคร วันที่ 13 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศและต่างประเทศ
  –  ระบบโรงเรียนปกติ แผนการเรียนวิทย์-คณิต GPAX ≥ 3.00 (ม.4-วันที่รับสมัคร)
  –  ระบบโรงเรียนนานาชาติ ต้องมีคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
       #IB ≥ 35 และ GPAX ≥ 3.00
       #A Level อย่างน้อย 3 รายวิชาในกลุ่มวิทย์-คณิต ≥ AAB และ GPAX ≥ 3.00
 • นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  –  ผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีสุดท้าย Grade 12 ซึ่งคาดว่าจะเสร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 และได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  –  GPAX ≥ 3.50 (ตั้งแต่เกรด 10 ไปจนถึงวันที่สมัคร) มีรายวิชาในกลุ่ม (1) เคมี, (2) ชีววิทยา, (3) ฟิสิกส์ และ (4) คณิตศาสตร์ ในใบแสดงผลการเรียน และต้องได้ A อย่างน้อย 2 ใน 4 วิชา
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 6.5
  – TOEFL (IBT) ≥ 79
 •  คะแนน BMAT ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
 • จดหมายรับรอง จากครูผู้สอน จํานวน 2 ฉบับ เขียนรับรองเกี่ยวกับการแนะนำผู้สมัคร รวมทั้งความเหมาะสมที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษหรือไทย ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
 • Portfolio เป็นภาษาอังกฤษ จัดผลงานเป็นแนวตั้งขนาดเท่าหน้ากระดาษ A4 และบันทึกเป็นไฟล์ .pdf นําเสนอกิจกรรม/ผลงาน 1 หัวข้อ
  โดยมีหัวข้อ ดังนี้ (1) วิชาการ (2) ศิลปะ (3) ความเป็นผู้นํา (4) ความรับผิดชอบต่อสังคม นําเสนอข้อมูลทั้งหมด 5 หน้า
  หน้าที่ 1 > ข้อมูลอย่างย่อเกี่ยวกับผู้สมัคร และหัวข้อที่เลือกและเหตุผลที่เลือกหัวข้อที่นําเสนอ
  หน้าที่ 2 > Personal Statement ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร Time New Roman อย่างน้อย 500 คํา ขนาดตัวอักษร 12 และ single space อธิบายถึงเหตุผลที่สมัครเข้าศึกษา, แรงจูงใจในการเรียนหลักสูตรนี้, จุดมุงหมายในชีวิต
  หน้าที่ 3-6 > รูปภาพกิจกรรม หรือ ผลงาน อธิบายรายละเอียดและเหตุผลที่เลือก
       **โดยไม่ใส่ภาพเคลื่อนไหว (Animation) หรือ วิดีโอ (Video) หรือ QR CODE
 • สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความถนัดทางด้านทันตแพทยศาสตร์
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://dt.mahidol.ac.th/en/mahidol-international-dental-school/

2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ทวิภาษา) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาตจิุฬาภรณ (DENT CICM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TCAS67 รอบ 1 รับ 19 คน

รับสมัคร วันที่ 13 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 • สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ในระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกา หรือ Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ
    – มีผลการสอบ 3 รายวิชา ได้แก่ (1) Biology, (2) Chemistry (3) Physics หรือ Math หรือผลการสอบแบบ Combined science
    – GED ได้คำแนนวิชาละไม่น้อยกว่า 145 ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 6.5
  – TU-GET (Paper-Based) ≥ 550
  – TU-GET (Computer-Based) ≥ 79
  – TOEFL (IBT) ≥ 79
 • คะแนน BMAT ในเดือนพฤศจิกายน 2565 หรือเดือนตุลาคม 2566 (ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)
 • Portfolio จํานวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและคํานํา) พิมพ์ด้วยภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตามรูปแบบ ดังนี้
  หน้าที่1 ข้อมูลส่วนตัว แนะนำตัวเอง
  หน้าที่ 2 ประวัติการศึกษา
  หน้าที่ 3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เกรด 5-6 เทอม) หรือประกาศนียบัตร หรือหลักฐานสําเร็จการศึกษาที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา
  หน้าที่ 4 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
  หน้าที่ 5 ผลคะแนนสอบ BMAT (รูปแบบ PDF.)
  หน้าที่ 6 ความรู้ความสามารถพิเศษ ทักษะ การวิจัยและวิชาชีพ
  หน้าที่ 7 กิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ
  หน้าที่ 8 กิจกรรมต่างๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม การบํารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสังคม
  หน้าที่ 9 กิจกรรมกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนา ความสามารถการดาํรงชีวิตในสังคม
  หน้าที่ 10 รางวัล ผลการประกวดโครงการ หรือกิจกรรมด้านอื่นๆ
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.cicm.tu.ac.th/

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS67 รอบ 1 รับ 30 คน
รับสมัคร วันที่ 13 พ.ย. – 28 ธ.ค. 2566

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามระบบกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  – IELTS (Academic) ≥ 7
  – TOEFL (iBT) ≥ 94
  – TOEFL (CBT) ≥ 240
  – TOEFL (paper-based) ≥ 580
  – CU-TEP ≥ 90
 • ผลสอบความสามารถทางวิชาการ
  – GPAX 2 ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า ≥ 3.00
  – BMAT Part 1 และ Part 2 แต่ละ Part ≥ 4.0 และ Part 3 ≥ 2.5C
  – AS หรือ A Level ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (1) Biology, (2) Chemistry (3) Math หรือ (4) Physics ≥ AAB
  – IB Score ≥ 37
  – AP 3 วิชา ดังนี้ (1) Biology (2) Chemistry (3) Math หรือ (4) Physics ≥ 4
 • Personal Statement บรรยายถึงแรงจูงใจและความคาดหวังของการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • Recommendation letters จํานวน 2 ฉบับ พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จดหมาย แนะนําอย่างน้อย 1 ฉบับควรมาจากครูที่โรงเรียน
 • สัมภาษณ์แบบ Multiple Mini Interview – MMI (การสัมภาษณ์ในห้องย่อยแบบหมุนเวียน) 4 ห้อง ประกอบด้วยหัวข้อ Ethical decision making, Critical thinking, Communication Skills, self-management skills and knowledge of current / societal issues
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://curriculum.kmitl.ac.th/faculty/dent/
Journey แพทย์รอบพอร์ต - ignite by ondemand - banner

          สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นหมอ ทาง ignite by OnDemand คอร์สเรียนที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สสด เรียนแบบ One on One หรือจะเป็น คอร์ส Learn Anywhere ให้น้องๆ เรียนทางออนไลน์ ที่ไหนเมื่อไหร่ ก็เรียนได้ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีโปรไฟล์ระดับเทพ สนุกไปกับเพื่อนๆ ในคอร์สรวมถึงกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย และยังให้คำปรึกษาดูแลน้องๆ จนสอบติด ถ้าน้องคนไหนอยากสอบถามวางแผน ในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ รอบ1 สามารถเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาทำ Placement Test เพื่อวัดระดับความรู้ ได้ที่ Ignite by Ondemand ชั้น 15 อาคาร MBK Tower หรือทาง Line@ ด้านล่างได้เลยครับ

Shop online

Related Blog & News

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Comments

Comment Write a comment...